Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

C.5.1 Modregning i slutskat

Beskatning af aktieindkomst er reguleret i PSL (personskatteloven) § 8 a, således at skat af aktieindkomst, der ikke overstiger 48.300 kr., beregnes som en endelig skat på 27%. Skat af den del af aktieindkomsten, der overstiger 48.300 kr., beregnes som 42% og indgår i slutskatten. Udbytteskatten af disse dele, som er indeholdt efter KSL (kildeskatteloven) § 65, modregnes i slutskatten efter KSL (kildeskatteloven) § 67.

Ifølge PSL (personskatteloven) § 8 a, stk. 3, skal der i slutskatten modregnes den del af en indeholdt udbytteskat, som overstiger 27% af den samlede aktieindkomst. Ved slutskat forstås den beregnede slutskat med tillæg af eventuel indregnet restskat. Hvis en del af beløbet ikke kan rummes, udbetales denne del som overskydende skat.

Bestemmelsen i PSL (personskatteloven) § 8 a, stk. 3, får betydning, når skatteyderen på samme tid har aktieudbytte, hvori der er indeholdt dansk udbytteskat, og tab på danske som udenlandske aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Dette gælder tilsvarende, når skatteyderen har tab på danske som udenlandske aktier optaget til handel på et reguleret marked, evt. fra tidligere indkomstår (børsnoterede aktier), for så vidt angår den del af tabet, der kan rummes i udbytte vedrørende aktier optaget til handel på et reguleret marked.

Eksempel C-36. Tab på aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked.
Indkomst m.v.  
1. Dansk aktieudbytte, hvori der er indeholdt dansk udbytteskat 30.000
2. Tab på aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked  20.000
3. Personlig indkomst 50.000
4. Kapitalindkomst 0
5. Ligningsmæssige fradrag 0
6. Skattepligtig indkomst: (3)+(4)-(5) 50.000
Skatteberegning:
7. Bundskat: 5,83% af ((3)+(4)) 2.915,00
8. Sundhedsbidrag: 6% af (6)  3.000,00
9. Kommune- og kirkeskat: 24,32% af (6) 12.160,00
10. Skatteværdi af personfradrag: 36,15% af 42.000 15.183,00
11. Slutskat (ekskl. evt. AM-bidrag): (7)+(8)+(9)-(10) 2.892,00
12. Indregnet restskat for 2011 1.000,00
13. Slutskat inkl. indregnet restskat (ekskl. evt. AM-bidrag): (11)+(12) 3.892,00
14. Modregning af forskellen mellem 8.100,00 (= 27% af 30.000) og 2.700,00 [= 27% af (30.000 - 20.000)]. (De 2.700 er endelig skat, jf. PSL (personskatteloven) § 8 a, stk. 1) 5.400,00
15. Forskudsskat (fx. pålignet B-skat) 2.000,00
16. Grøn check (ingen børn) + tillæg til grøn check: 1.300,00 + 280,00 = 1.580,00 1.580,00
17. Resultat (overskydende skat mv. før procentgodtgørelse): (13)-(14)-(15)-(16) -5.088,00
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.