Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

B.3.2 Aktieindkomst over progressionsgrænsen

Aktieindkomst, der overstiger 48.300 kr. beskattes med 42 pct. af den del, der overstiger 48.300 kr. 42 pct. skatten er i modsætning til 27 pct. skatten ikke endelig, og der kan således foretages modregning heri af skatteværdi af negativ skattepligtig indkomst, jf. PSL (personskatteloven) § 13, stk. 1 og 2, og skatteværdi af personfradrag, jf. PSL (personskatteloven) § 9>, samt nedslag for negativ kapitalindkomst og kompensationsbeløb, jf. PSL (personskatteloven) § 11 og § 26<.  

Eksempel B-03. Opgørelsen af aktieskat i et tilfælde med tab ved salg af unoterede aktier for en enlig skatteyder.
Opgørelse af aktieindkomst:  
1. Tab ved salg af unoterede aktier -150.000
2. Udbytte af danske aktier 200.000
3. Indeholdt udbytteskat efter KSL (kildeskatteloven) § 65: 27% af (2) 54.000,00
4. Aktieindkomst: (1)+(2) 50.000
5. Progressionsgrænse for 2013 48.300
6. Aktieindkomst over progressionsgrænse: (4)-(5) 1.700
Opgørelse af årets skatter  
7. Årets indkomstskatter før skat af aktieindkomst, eksempelvis 168.766,73
8. Skat af aktieindkomst over progressionsgrænse: 42% af (6) 714,00
9. Skat af aktieindkomst under progressionsgrænse: 27% af (5) 13.041,00
10. Samlet skat: (7)+(8)+(9) 182.521,73
Årsopgørelsen  
11. Forskudsskat: Indeholdt A-skat, eksempelvis 130.000,00
12. Indeholdt udbytteskat af aktieindkomst: 27% af 200.000 54.000,00
13. Forskudsskat i alt 184.000,00
14. Beregnet skat: (7)+(8)+(9) 182.521,73
15. Årets overskydende skat: (13)-(14) 2.995,27
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.