Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

B.1 Indledning

Den personlige indkomstskat til staten udgør summen af arbejdsmarkedsbidrag, bundskat, topskat, udligningsskat, sundhedsbidrag, skat af aktieindkomst og skat af CFC-indkomst, jf. PSL (personskatteloven) § 5. Aktieindkomst og CFC-indkomst indgår ikke i opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. PSL (personskatteloven) § 4 a og § 4 b.

Sundhedsbidraget, der beregnes som  >6< % af den skattepligtige indkomst, jf. PSL (personskatteloven) § 8, erstattede fra og med indkomståret 2007 delvis den samtidig afskaffede amtskommunale indkomstskat. Sundhedsbidraget skal ikke betales af skattepligtige med bopæl på Christiansø.

Samtidig med indførelsen af sundhedsbidraget blev der for begrænset skattepligtige indført en ny statsskat, jf. PSL (personskatteloven) § 8 c, i form af en skat svarende til kommunal indkomstskat, og som delvis erstattede den hidtidige gennemsnitlige kommunale skat for begrænset skattepligtige. Skat svarende til kommunal indkomstskat beregnes tilsvarende af den skattepligtige indkomst og svares med den gennemsnitlige samlede kommunale udskrivningsprocent for det pågældende kalenderår nedrundet til nærmeste hele procent. For >2013 er procenten som for 2007-2012< på 24 %.

Sundhedsbidraget aftrappes med 1 procentpoint fra og med indkomståret 2012, mens bundskatteprocenten tilsvarende øges med 1 procentpoint, jf. lov nr. 459 af 12. juni 2009 "Forårspakke 2.0". Fra og med indkomståret 2019 er sundhedsbidraget aftrappet helt. Som følge af at sundhedsbidraget ikke beregnes af samme grundlag som bundskatten, er der indført en kompensationsordning (PSL (personskatteloven) § 11) for personer med negativ >nettokapitalindkomst (dog højst af 50.000 kr.)<. For nærmere beskrivelse af kompensationsordningen henvises til afsnit H.5.

I det følgende belyses de skatteberegningsregler, der er omhandlet i PSL (personskatteloven) §§ 5-8 c og EVSL (ejendomsværdiskatteloven). Om de særlige regler for skat af aktieindkomst og skat af CFC-indkomst, henvises endvidere til afsnit H.3. Om underskuddets betydning for skatteberegningen henvises tillige til afsnit C. Skatterne beregnes i kr. og øre.

Forårspakke 2.0 har betydning for skatteberegningerne for indkomståret 2010 og de efterfølgende indkomstår. Herudover er der indført et nyt skatteloft for beskatning af positiv nettokapitalindkomst, jf. PSL (personskatteloven) § 19, stk. 2.

Ifølge en lang række bestemmelser i skattelovgivningen reguleres beløbsgrænser mv. efter personskattelovens § 20, jf. oversigt over § 20-beløb.

Ifølge PSL (personskatteloven) § 20, stk. 1, anvendes ved regulering af beløb efter denne bestemmelse et årligt beregnet reguleringstal. Reguleringstallet beregnes som det foregående års reguleringstal forhøjet med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket den af finansministeren bekendtgjorte tilpasningsprocent for det pågældende finansår efter lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringstallet beregnes med én decimal.

Ifølge PSL (personskatteloven) § 20, stk. 2, forhøjes eller nedsættes beløbene ved regulering efter stk. 1 med samme procent som den, hvormed årets reguleringstal afviger fra 100. De således regulerede beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100.

Ifølge PSL (personskatteloven) § 20, stk. 3, udgør reguleringstallet imidlertid 100,0 for indkomstårene 2009-2013.

Beløbsgrænserne er derfor uændrede for indkomstårene 2009-2013.

>Bundfradraget ved beregning af topskat blev forhøjet ved 2012-skattereformen, jf. lov nr. 921 af 18. september 2012. For indkomståret 2013 udgør bundfradraget 421.000 kr. og stiger herefter gradvist frem til og med indkomståret 2022.<  

Ved lov nr. 459 af 12. juni 2009 blev personskatteloven og en række andre skattelove ændret, således at grundbeløbene nu er angivet i 2010-niveau.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.