Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

Hvilken betydning har samlivet for skatteberegningen Hvilken betydning har samliv for beskatningen? Hvordan beregnes topskatten for samlevende?

A.6.2 Samlivets betydning for skatteberegningen

Ægtefællerne skal være samlevende ved indkomstårets udløb, for at der kan foretages:

 • Modregning af negativ nettokapitalindkomst i den anden ægtefælles positive nettokapitalindkomst ved opgørelsen af bundskattegrundlaget, jf. PSL (personskatteloven) § 6, stk. 3.
 • Overførsel af negativ nettokapitalindkomst til modregning i den anden ægtefælles positive nettokapitalindkomst inden topskatten beregnes efter PSL (personskatteloven) § 7, stk. 5.
 • Forhøjelsen af den ene ægtefælles grundbeløb for positiv nettokapitalindkomst i det tilfælde, at den anden ægtefælles positive nettokapitalindkomst er lavere end grundbeløbet på 40.000 kr., jf. PSL (personskatteloven) § 7, stk. 1 og 5.
 • Overførsel af forskelsbeløb (uudnyttet bundfradrag vedrørende udligningsskatten, højst 121.000 kr.), jf. PSL (personskatteloven) § 7 a, stk. 6.
 • Overførsel af uudnyttet progressionsbundbeløb vedrørende aktieindkomst på 48.300 kr., jf. PSL (personskatteloven) § 8 a, stk. 4.
 • Modregning af negativ aktieindkomst i den anden ægtefælles positive aktieindkomst, jf. PSL (personskatteloven) § 8 a, stk. 6.
 • Overførsel af uudnyttet personfradrag, jf. PSL (personskatteloven) § 10, stk. 3.  
 • Overførsel af underskud, jf. PSL (personskatteloven) § 13, stk. 2 og stk. 4.
 • Ved opgørelsen af ægtefællernes samlede indkomstbeløb i EVSL (ejendomsværdiskatteloven) § 10.
 • VSL (virksomhedsskatteloven) §§ 10, stk. 4, og 22b, stk. 6, om ægtefællernes overtagelse af henholdsvis virksomhedens konto for opsparet overskud og konto for konjunkturudligning.
 • Overførsel af >uudnyttet nedslag for negativ nettokapitalindkomst og uudnyttet kompensationsbeløb efter PSL (personskatteloven) § 11, stk. 4, og § 26<.   

Desuden skal ægtefællerne efter PSL (personskatteloven) have været samlevende i hele indkomståret, og dette skal udgøre en periode af et helt år, for at der kan foretages:

 • Samlet beregning af topskat efter PSL (personskatteloven) § 7.

Opnår den ene af ægtefællerne frivillig akkord, tvangsakkord eller gældssanering, skal uudnyttede fradragsberettigede underskud hos denne ægtefælle fra det pågældende og tidligere indkomstår nedsættes. Underskudsbegrænsningen sker, jf. PSL (personskatteloven) § 13 a, stk. 1, før fradrag efter PSL (personskatteloven) § 13, stk. 2 og stk. 4, 1. pkt., i den anden ægtefælles personlige indkomst.

Hvis den ægtefælle, der ejer en virksomhed, opnår frivillig akkord, tvangsakkord eller gældssanering og ikke selv kan foretage den fulde underskudsbegrænsning, skal det overskydende beløb overføres til den ægtefælle, som driver virksomheden. Det er dog kun den del af sidstnævnte ægtefælles underskud, som hidrører fra driften af erhvervsvirksomheden, der kan nedsættes med det overførte beløb, jf. PSL (personskatteloven) § 13a, stk. 2.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.