Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

A.6.2 Samlivets betydning for skatteberegningen

Ægtefællerne skal være samlevende ved indkomstårets udløb, for at der kan foretages:

 • Modregning af negativ nettokapitalindkomst i den anden ægtefælles positive nettokapitalindkomst ved opgørelsen af bundskattegrundlaget, jf. PSL (personskatteloven) § 6, stk. 3.
 • Overførsel af negativ nettokapitalindkomst til modregning i den anden ægtefælles positive nettokapitalindkomst inden topskatten beregnes efter PSL (personskatteloven) § 7, stk. 5.
 • Forhøjelsen af den ene ægtefælles grundbeløb for positiv nettokapitalindkomst i det tilfælde, at den anden ægtefælles positive nettokapitalindkomst er lavere end grundbeløbet på 40.000 kr., jf. PSL (personskatteloven) § 7, stk. 1 og 5.
 • Overførsel af forskelsbeløb (uudnyttet bundfradrag vedrørende udligningsskatten, højst 121.000 kr.), jf. PSL (personskatteloven) § 7 a, stk. 6.
 • Overførsel af uudnyttet progressionsbundbeløb vedrørende aktieindkomst på 48.300 kr., jf. PSL (personskatteloven) § 8 a, stk. 4.
 • Modregning af negativ aktieindkomst i den anden ægtefælles positive aktieindkomst, jf. PSL (personskatteloven) § 8 a, stk. 6.
 • Overførsel af uudnyttet personfradrag, jf. PSL (personskatteloven) § 10, stk. 3.  
 • Overførsel af underskud, jf. PSL (personskatteloven) § 13, stk. 2 og stk. 4.
 • Ved opgørelsen af ægtefællernes samlede indkomstbeløb i EVSL (ejendomsværdiskatteloven) § 10.
 • VSL (virksomhedsskatteloven) §§ 10, stk. 4, og 22b, stk. 6, om ægtefællernes overtagelse af henholdsvis virksomhedens konto for opsparet overskud og konto for konjunkturudligning.
 • Overførsel af >uudnyttet nedslag for negativ nettokapitalindkomst og uudnyttet kompensationsbeløb efter PSL (personskatteloven) § 11, stk. 4, og § 26<.   

Desuden skal ægtefællerne efter PSL (personskatteloven) have været samlevende i hele indkomståret, og dette skal udgøre en periode af et helt år, for at der kan foretages:

 • Samlet beregning af topskat efter PSL (personskatteloven) § 7.

Opnår den ene af ægtefællerne frivillig akkord, tvangsakkord eller gældssanering, skal uudnyttede fradragsberettigede underskud hos denne ægtefælle fra det pågældende og tidligere indkomstår nedsættes. Underskudsbegrænsningen sker, jf. PSL (personskatteloven) § 13 a, stk. 1, før fradrag efter PSL (personskatteloven) § 13, stk. 2 og stk. 4, 1. pkt., i den anden ægtefælles personlige indkomst.

Hvis den ægtefælle, der ejer en virksomhed, opnår frivillig akkord, tvangsakkord eller gældssanering og ikke selv kan foretage den fulde underskudsbegrænsning, skal det overskydende beløb overføres til den ægtefælle, som driver virksomheden. Det er dog kun den del af sidstnævnte ægtefælles underskud, som hidrører fra driften af erhvervsvirksomheden, der kan nedsættes med det overførte beløb, jf. PSL (personskatteloven) § 13a, stk. 2.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.