Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

H.A.2.2.4.1 Regelgrundlag for kategorisering af skovejendomme

Indhold

Dette afsnit omhandler kategorisering af skovejendomme.

En ejendom kan som et led i vurderingen blive kategoriseret som en skovejendom. Det følger af EVL § 3, stk. 1, nr. 3. For skovejendomme gælder den samme overordnede regel, som for de øvrige ejendomskategorier, om, at kategorisering skal træffes ud fra ejendommens samlede karakter. Der skal således for skovejendommes vedkommende være tale om skov med et produktionspotentiale.

Det er i sig selv ikke afgørende for kategoriseringen, om der foregår egentlig kommerciel skovdrift på ejendommen, eller om der er tale om en mere rekreativ anvendelse. Ejendommen skal dog have en sådan størrelse og fremtræden i øvrigt, at den ikke har karakter af ejerbolig, ►landbrugsejendom eller erhvervsejendom mv.◄

Ejendomsvurderingsloven indeholder en overgangsordning, hvorefter det er muligt fortsat at vurdere en ejendom som landbrugsejendom eller skovejendom, uanset at ejendommen efter den første egentlige vurdering efter ejendomsvurderingsloven vil skulle vurderes som en ejerbolig. Der henvises til afsnit H.A.2.2.7 Overgangsbestemmelser for ejendomskategorisering af landbrugsejendomme og skovejendomme om overgangsbestemmelser af landbrugsejendomme og skovejendomme.

Det fremgår desuden af afsnit H.A.2.2 om kategorisering af ejendomme, at alle ejendomme, der efter vurderingsloven er vurderet som landbrugsejendomme (bebyggede og ubebyggede), skovejendomme eller gartnerier mv., først vil blive vurderet ved vurderingsterminen den 1. marts 2021. Der henvises til EVL § 83. Dette gælder uanset, hvilken kategori en ejendom vil blive henført til efter EVL (ejendomsvurderingsloven) § 3.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.