Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.6.2.1 Grundlæggende undersøgelser og betingelser forud for inddrivelse af danske krav i udlandet

Indhold

Dette afsnit handler om de grundlæggende undersøgelser, som RIM skal foretage, og betingelser, som skal være opfyldt, forud for inddrivelse af danske krav i udlandet.

Afsnittet indeholder:

  • Har skyldner aktiver i Danmark?
  • Kravet skal være eksigibelt mv.
  • Adresseforespørgsel til udlandet
  • Skriftligt varsel til skyldner.

Har skyldner aktiver i Danmark?

Før et dansk krav søges inddrevet i udlandet, skal det konstateres, om skyldner har aktiver her i landet, der kan gøres til genstand for udlæg. Anmodning om bistand med inddrivelse af krav må derfor kun fremsættes i det omfang, at skyldner ikke har aktiver her i landet til dækning af det skyldige beløb.

I relation til personer på vej til udlandet er det desuden også altid bedst at søge at opnå sikkerhed for restancernes betaling ved at foretage udlæg i skyldners aktiver i Danmark, så det ikke bliver nødvendigt at søge kravet inddrevet i udlandet. For at der kan foretages udlæg, er det bl.a. en betingelse, at kravet er forfaldent til betaling. Et krav kan sikres uden forudgående underretning, forkyndelse eller bekendtgørelse, hvis det må antages, at muligheden for at opnå dækning ellers vil blive væsentligt forringet. Se RPL § 486, stk. 2, sammenholdt med § 493, stk. 2.

For personer, der er bosat i udlandet, men med danske aktiver, er der stadig mulighed for at søge kravet inddrevet i Danmark, da man kan anvende reglerne om undtagelsesværneting i RPL § 487.

Efter RPL § 627 kan fogedretten endvidere foretage arrest til sikkerhed for et pengekrav, når der ikke kan foretages udlæg for kravet, og det må antages, at muligheden for senere at opnå dækning ellers vil blive væsentligt forringet. Hvis der fx er fare for, at skyldners aktiver vil forsvinde ud af landet i forbindelse med skyldners fraflytning, kan der foretages arrest.

Se også

Se også afsnit G.A.3.2.1 Arrest om arrest.

Kravet skal være eksigibelt mv.

En grundlæggende betingelse for at anmode en anden stat om bistand er, at kravet er eksigibelt. Det vil sige, at det danske krav kan tvangsfuldbyrdes. Se RPL § 478 om grundlaget for tvangsfuldbyrdelse. Et krav, som er eksigibelt i Danmark, anerkendes også i bistandslandene. Inddrivelse må desuden ikke være udelukket på grund af kravets forældelse, præklusion eller lignende.

Den omstændighed, at skatteansættelsen er påklaget eller indbragt for domstolene, forhindrer derimod som hovedregel ikke, at der kan fremsættes anmodning om bistand. Hvis skyldner har ansøgt om og fået bevilliget henstand med betaling af den del af en skat, som en klage over opgørelsen vedrører, kan anmodning om bistand dog ikke fremsættes.

Adresseforespørgsel til udlandet

Inddrivelse i udlandet forudsætter normalt kendskab til skyldners adresse i udlandet. Er skyldners adresse ukendt, eller er RIM bekendt med, at skyldner ikke opholder sig på sin adresse, forsøger RIM at finde oplysningerne via søgemuligheder på internettet. Hvis adresseoplysningen ikke findes via disse søgemuligheder, kan der rettes adresseforespørgsel til udlandet. Denne forespørgsel skal sendes via International Inddrivelse. 

Der kan imidlertid opstå situationer, hvor hverken ansøgerstaten eller inddrivelsesstaten kan opdrive skyldners adresse, og hvor det alligevel kan være aktuelt med en bistandsanmodning. Det kan fx være, hvor man har oplysninger om skyldners aktiver i inddrivelsesstaten og ønsker, at der skal ske udlæg i disse aktiver. I så fald kan man nøjes med at fremsende et inddrivelsesvarsel til skyldners sidst kendte adresse.

Hvis det er kendt, i hvilket land skyldner opholder sig, men har Danmark ikke en bistandsaftale med dette land, skal der rettes henvendelse til International Inddrivelse.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.26 Artikel 26: Udveksling af oplysninger Artikel 26: Udveksling af oplysninger.

Skriftligt varsel til skyldner

Inden kravet tvangsinddrives hos skyldner, skal RIM fremsende et skriftligt varsel til skyldner herom. Det skal fremgå af varslet, at kravet vil blive begæret fuldbyrdet, eventuelt med bistand fra udenlandske inddrivelsesmyndigheder, hvis pålægget om betaling ikke bliver opfyldt. Det skal sikres, at det krav, der påføres bistandsanmodningen, indgår i det skriftlige varsel.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.