Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

G.A.3.4.5.9 Dividenderet i senere insolvensbehandling

Indhold

Afsnittet handler om kreditorernes dividenderet i senere insolvensbehandling.

Afsnittet indeholder:

  • Skyldner er under konkurs
  • Efterfølgende insolvensbehandling.

Skyldner er under konkurs

Er skyldner under konkurs på tidspunktet for kendelsen om gældssanering, har kreditor som udgangspunkt krav på dividende i konkursboet uden hensyn til gældssaneringskendelsen. Se konkurslovens § 230, stk. 1 

Det bemærkes dog, at omkostningerne ved behandlingen af gældssaneringssagen afholdes af konkursboet i det omfang, at boets midler kan dække disse. Omkostningerne dækkes efter konkurslovens § 93, nr. 2 i dækningsrækkefølgen. Dette vil kunne forringe kreditorenes dividende i konkursboet. Se konkurslovens § 220, 2. pkt.

Efterfølgende insolvensbehandling

Hvis skyldneren, efter at der er afsagt kendelse om gældssanering

  • erklæres konkurs,
  • på ny meddeles gældssanering, eller
  • får stadfæstet et rekonstruktionsforslag, der indeholder bestemmelse om tvangsakkord,

har de af gældssaneringskendelsen omfattede kreditorer krav på udlæg i forhold til fordringernes beløb uden hensyn til den skete nedskrivning, men efter fradrag af afbetalinger. Se konkurslovens § 230, stk. 2, 1. pkt.

Udlægget i konkursboet, gældssaneringssagen eller tvangsakkorden i forbindelse med disse afbetalinger kan dog ikke overstige, hvad der efter gældssaneringskendelsen tilkommer de pågældende fordringshavere, medmindre kendelsen er bortfaldet efter konkurslovens § 229. Se konkurslovens § 230, stk. 2, 2. pkt.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.