Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.4.3.8 Bortfald af frivillig kreditorordning

Indhold

Dette afsnit beskriver, i hvilke situationer en frivillig kreditorordning kan bortfalde. 

Afsnittet indeholder:

  • Væsentlig misligholdelse
  • Ugyldighed eller uvirksomhed
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre. 

Væsentlig misligholdelse

En frivillig kreditorordning kan enten bortfalde på grund af væsentlig misligholdelse af ordningen eller som følge af ugyldighed eller uvirksomhed af aftalen. 

Misligholdes en frivillig kreditorordning, som RIM har tiltrådt, skal RIM omgående tage skridt til at sikre det offentliges interesser bedst muligt. 

En væsentlig misligholdelse betyder som udgangspunkt, at akkorden kan ophæves, og at inddrivelsen af den oprindelige restance efter ophævelsen straks skal genoptages. 

En væsentlig misligholdelse foreligger som udgangspunkt, hvis den tiltrådte ordning trods påkrav ikke overholdes, eller hvis fordringshaverne på grund af usædvanlige dispositioner påføres tab. 

Misligholdelsen skal være væsentlig - se UfR 1999, 297 VLK - men det kræves ikke, at skyldneren kan dadles for den. En ganske kortvarig overskridelse af en fastsat betalingsfrist er som udgangspunkt ikke nok, men fx en hemmelig begunstigelse af en enkelt fordringshaver vil i almindelighed være en væsentlig misligholdelse. En kontakt til virksomheden vil i reglen kunne kaste lys over årsagen til misligholdelsen. 

Ugyldighed eller uvirksomhed

Kreditorordningen bortfalder også, hvis det viser sig, at afgørende forudsætninger for tiltrædelsen ikke har været til stede eller senere brister. Se UfR 1953, 264 HD. Hvis skyldneren har udvist svig i forbindelse med etableringen af kreditorordningen, bortfalder den ligeledes på grund af ugyldighed. Se UfR 1992, 444 HD, om svigagtig fortielse af en lotterigevinst. 

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre 

Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

UfR 1992, 444 HD

En bank havde en fordring på ca. 275.000 kr. på skyldneren. Banken havde flere gange uden held opfordret skyldneren til at henvende sig til banken om indfrielse af fordringen. Herefter modtog skyldneren en lotterigevinst på over 1 mio. kr. Skyldneren tilbød nu banken at betale 20.000 kr. til fuld og endelig afgørelse, hvilket banken accepterede. Denne ordning var ugyldig som følge af skyldnerens svigagtige fortielse af gevinsten.

UfR 1953, 264 HD

Fordringshaver ikke bundet af sin erklæring om at tiltræde en frivillig akkord, fordi to fordringshavere var blevet tilsagt fordelagtige særordninger.

Landsretsdomme

UfR 1999, 297 VLK

En fordringshaver fremsatte over for skifteretten begæring om at ophæve gældssaneringskendelserne for et ægtepar på grund af udeblivelse med den første udlodning af dividenden. Skifteretten afsagde uden afholdelse af retsmøde kendelse om afvisning af begæringen. Landsretten udtalte i kæresagen, at det ikke på forhånd kunne udelukkes, at misligholdelsen kunne føre til en ophævelse af kendelserne, hvorfor skifterettens kendelse om afvisning blev ophævet, og sagen blev hjemvist til skifteretten.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.