Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.2.2.2.4 Tvangsauktion over andele i andelsboligforeninger mv.

Indhold

Dette afsnit handler om tvangsauktion over andele i andelsboligforeninger mv.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Auktionsværneting
 • RIMs kompetence ved tvangsauktion over andele i andelsboligforeninger mv.

Regel

Hvis udlæg er foretaget i en andel i en andelsboligforening, hvor der til andelen er knyttet retten til en bolig, kan denne ikke sælges ved tvangsauktion, før fogedretten efter anmodning fra udlægshaveren har forsøgt tvangssalg gennem andelsboligforeningen i overensstemmelse med § 6b i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Se RPL § 559a, stk. 1.

En anmodning til fogedretten om at iværksætte tvangssalg gennem andelsboligforeningen skal ifølge RPL § 559a, stk. 2, være skriftlig og ledsaget af en udskrift af andelsboligbogen. Når fogedretten har modtaget anmodningen, indkalder den skyldneren og andelsboligforeningen til møde.

På mødet vejleder fogedretten skyldneren om sagens videre forløb. I særlige tilfælde kan fogedretten på mødet meddele skyldneren en frist på indtil 4 uger til at afværge tvangsmæssigt salg af andelen. Reglerne i RPL § 561, stk. 1, 2. og 3. punkt, stk. 2, stk. 3, 4. punkt, og stk. 4, finder tilsvarende anvendelse. Fogedretten underretter andelsboligforeningen, skyldneren og udlægshaveren om sin beslutning om, at andelen skal forsøges solgt gennem andelsboligforeningen i overensstemmelse med § 6b i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Se RPL § 559a, stk. 2.

Hvis det på grundlag af andelsboligforeningens oplysninger må antages, at der ved salg gennem foreningen ikke kan opnås en pris svarende til den højeste pris, der er tilladt efter andelsboligloven eller foreningens vedtægter, kan fogedretten beslutte, at salg skal ske gennem fogedretten på tvangsauktion. Se RPL § 559a, stk. 3.

Hvis salg gennem andelsboligforeningen i overensstemmelse med stk. 1 ikke sker inden for den frist, der er fastsat i § 6b i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, sælges andelen efter anmodning fra udlægshaveren gennem fogedretten på tvangsauktion. Se RPL § 559a, stk. 4.

I de tilfælde, der er nævnt i RPL § 559a, stk. 3 og 4, afholdes tvangsauktionen i overensstemmelse med reglerne om tvangsauktion over fast ejendom i kapitel 51 med undtagelse af reglerne i

 • RPL §§ 560 og 561,
 • RPL § 562, stk. 1 og 2, og stk. 3, 3. punkt,
 • RPL § 566, stk. 2, 2. og 3. punkt, og stk. 3, 2. og 3. punkt,
 • RPL § 568,
 • RPL § 569, stk. 1, 1. og 4. punkt, og stk. 2,
 • RPL § 570, stk. 1, 1. punkt,
 • RPL § 580 og
 • RPL § 582, 1. punkt.

Når særlige hensyn til skyldneren taler derfor, kan fogedretten beskikke en advokat for skyldneren. RPL § 500, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse. Se RPL § 559a, stk. 5.

Auktionen afholdes på de af justitsministeren fastsatte tvangsauktionsvilkår vedrørende andelsboliger. Afgives flere bud svarende til den pris, der er den højst tilladte efter lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber eller andelsboligforeningens vedtægter, afgør fogedretten ved lodtrækning, hvem der skal have fortrinsstilling. Se RPL § 559a, stk. 6.

En anmodning til fogedretten om tvangsauktion over en andel i en andelsboligforening, som anvendes til andet end beboelse, skal være skriftlig og være ledsaget af en udskrift af Andelsboligbogen. I øvrigt finder RPL § 559 a, stk. 5 og 6, tilsvarende anvendelse. Se RPL § 559c.

Auktionsværneting

Tvangsauktion over en andel i en andelsboligforening mv. skal afholdes i den retskreds, hvor andelsboligen mv. er beliggende. Se RPL § 539, 2. pkt.

RIMs kompetence ved tvangsauktion over andele i andelsboligforeninger mv.

RIM har samme kompetence i forbindelse med tvangsauktion over andele i andelsboligforeninger mv., som ved tvangsauktion over fast ejendom. Se derfor afsnit G.A.3.2.2.2.3 Tvangsauktion over fast ejendom om RIMs kompetence ved auktion over fast ejendom.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

Få vurderet din skattesag
,, Er du uenig med SKAT, kan det være en fordel at få en uafhængig vurdering af sagen, inden du tager stilling til, hvordan du skal forholde dig. Er chancen for at få medhold større end risikoen for, at du trækker det korteste strå?
Få vurderet din skattesag...  

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.