Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.2.2.2.1 Almindelige bestemmelser for tvangsauktion

Indhold

Dette afsnit handler om de almindelige bestemmelser for tvangsauktion.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Bortsalg.

Regel

Udlagte aktiver skal bortsælges på offentlig tvangsauktion. Årsagen til, at bortsalget sker på en offentlig tvangsauktion, er, at aktivet skal udbydes til den størst mulige kreds af interesserede.

Ved tvangsauktionen bliver rettighederne i aktivet som udgangspunkt dækket i henhold til prioritetsordenen. Men rettigheder i aktivet bortfalder, hvis der ikke opnås dækning ved auktionen, og i så fald må fordringshaveren fortsætte sine inddrivelsesforsøg hos skyldneren.

Bortsalg 

Et udlagt aktiv kan bortsælges enten på almindelige offentlige auktioner eller på særlige offentlige auktioner, fx

  • bilauktioner
  • antikvitetsauktioner
  • tæppeauktioner.

Se også afsnit G.A.3.2.2.2.5 Andre former for auktion Andre former for auktion.

Bortsalg af det udlagte må ikke ske, før den ordinære kærefrist på 4 uger er udløbet. Se RPL § 542, stk. 2. Det betyder, at et udlagt aktiv ikke kan bortsælges på tvangsauktion, før end 4-ugers fristen i SKINDL § 6, stk. 3, er udløbet. De 4 uger er skyldnerens adgang til at fremsætte indsigelser mod udlægsforretningens foretagelse.

Hvis der er rejst indsigelse mod pantefogedens udlægsforretning, vil tvangsauktionen tidligst kunne iværksættes 4 uger efter udlæggets eventuelle stadfæstelse i fogedretten. De 4 uger er her kærefristen vedrørende kære af fogedrettens afgørelse til landsretten. Se RPL § 586, stk.1.

Skyldneren kan dog fratages besiddelsen af det udlagte inden for 4 ugers fristen. Tvangsauktionen kan endvidere forberedes inden for 4 ugers fristen. Selve tvangsauktionen må blot ikke finde sted, før end ovennævnte frister er udløbet.

Hvis de udlagte genstande er udsat for fordærvelse eller væsentlig værdiforringelse ved at henligge i 4 uger, eller når opbevaringen af de udlagte genstande er forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger, kan tvangsauktionen afholdes på et tidligere tidspunkt. Se RPL § 542, stk. 3

Fremsættes der indsigelser over for auktionslederen, udsættes auktionen, hvorefter indsigelserne forelægges fogedretten til afgørelse ved kendelse. Indsigelserne kan fx være

  • indsigelser fra tredjemand eller
  • indsigelser der vedrører prioritetsrækkefølgen.

Fogedrettens kendelse kan kæres til landsretten. Kærefristen er 4 uger.

Se også

Udover de nævnte almindelige bestemmelser for tvangsauktion gælder der særlige regler, alt efter hvilket aktiv der skal bortsælges. Se også:

  • G.A.3.2.2.2.2 om tvangsauktion over løsøre
  • G.A.3.2.2.2.3 om tvangsauktion over fast ejendom
  • G.A.3.2.2.2.4 om tvangsauktion over andele i andelsboligforeninger mv.
Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.