Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.2.2.1.3.9 Aktier og anparter, veksler og checks

Indhold 

Dette afsnit beskriver aktier, anparter, veksler og checks, og om der kan foretages udlæg i disse.

Afsnittet indeholder:

  • Udlæg i aktier, anparter, veksler og checks
  • Sikringsakten ved udlæg i andre aktier i papirform.

Udlæg i aktier, anparter, veksler og checks

Hvis pantefogeden foretager udlæg i disse aktiver, skal de efter RPL § 523, stk. 2, fratages skyldneren. Dette vil for checks, veksler og aktier også medføre, at sikringsakten er foretaget. Se checklovens § 21, veksellovens § 16 og selskabslovens § 66.          

Aktier, der er noteret på Københavns Fondsbørs, findes ikke i papirform.

Andre aktier er omsætningsaktiver, medmindre andet tydeligt fremgår af vedtægterne. Se selskabslovens § 60, stk. 6 nr. 4 og §§ 52 og 54.

Hvis aktierne ikke frit kan omsættes, skal dette udtrykkeligt fremgå af vedtægterne. Se selskabslovens § 60, stk. 6 nr. 5.

Vedtagne indskrænkninger i omsætteligheden kan eksempelvis angå bestyrelsens samtykke til salg, se selskabslovens § 68, stk. 2 eller forkøbsret for øvrige aktionærer, se selskabslovens § 67.

Bemærk

Gældsbrevsloven omfatter ikke aktier og anparter samt veksler og checks, men der gælder stort set de samme regler for disse som for omsætningsgældsbreve.

Sikringsakten ved udlæg i andre aktier i papirform

Ved udlæg i disse andre aktier i papirform er sikringsakten:

  • For omsætningsaktier: rådighedsberøvelse i overensstemmelse med RPL § 523, stk. 2, og GBL § 14. Se selskabslovens § 66.
  • For aktier, der ikke er omsætningsaktier: der kræves ikke nogen særskilt sikringsakt, fordi udlægget opnår beskyttelse mod ejerens øvrige kreditorer fra den dag, der er indgivet anmodning til fogedretten om at foretage udlæg. Se RPL § 526, stk. 1. For udlæg, der foretages af pantefogeden, indtræder beskyttelsen ved selve udlæggets foretagelse. Se RPL § 526, stk. 2.  Der bør dog gives underretning til selskabet af hensyn til legitimationsreglen i GBL § 29.

Efter selskabslovens § 50, stk. 1, skal der straks efter stiftelse af et selskab oprettes en fortegnelse over kapitalejere, og efter § 65, stk. 1, har overdragelse til eje eller pant af en kapitalandel ikke gyldighed mod overdragerens kreditorer, medmindre selskabet af erhververen eller overdrageren har modtaget underretning om overdragelsen.

Sikringsakt ved udlæg i en anpart

Udlæg i en anpart kræver ikke nogen sikringsakt iagttaget til sin beskyttelse, men der bør gives underretning til anpartsselskabet.

Det bemærkes, at stemmeretten, der er knyttet til anparten, ikke overtages i kraft af udlægget.

Sikringsakt ved udlæg i veksler og checks

Som nævnt ovenfor er sikringsakten ved udlæg i veksler og checks rådighedsberøvelse. Se veksellovens § 16 og checklovens § 21.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.