Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.2.2.1.3.9 Aktier og anparter, veksler og checks

Indhold 

Dette afsnit beskriver aktier, anparter, veksler og checks, og om der kan foretages udlæg i disse.

Afsnittet indeholder:

  • Udlæg i aktier, anparter, veksler og checks
  • Sikringsakten ved udlæg i andre aktier i papirform.

Udlæg i aktier, anparter, veksler og checks

Hvis pantefogeden foretager udlæg i disse aktiver, skal de efter RPL § 523, stk. 2, fratages skyldneren. Dette vil for checks, veksler og aktier også medføre, at sikringsakten er foretaget. Se checklovens § 21, veksellovens § 16 og selskabslovens § 66.          

Aktier, der er noteret på Københavns Fondsbørs, findes ikke i papirform.

Andre aktier er omsætningsaktiver, medmindre andet tydeligt fremgår af vedtægterne. Se selskabslovens § 60, stk. 6 nr. 4 og §§ 52 og 54.

Hvis aktierne ikke frit kan omsættes, skal dette udtrykkeligt fremgå af vedtægterne. Se selskabslovens § 60, stk. 6 nr. 5.

Vedtagne indskrænkninger i omsætteligheden kan eksempelvis angå bestyrelsens samtykke til salg, se selskabslovens § 68, stk. 2 eller forkøbsret for øvrige aktionærer, se selskabslovens § 67.

Bemærk

Gældsbrevsloven omfatter ikke aktier og anparter samt veksler og checks, men der gælder stort set de samme regler for disse som for omsætningsgældsbreve.

Sikringsakten ved udlæg i andre aktier i papirform

Ved udlæg i disse andre aktier i papirform er sikringsakten:

  • For omsætningsaktier: rådighedsberøvelse i overensstemmelse med RPL § 523, stk. 2, og GBL § 14. Se selskabslovens § 66.
  • For aktier, der ikke er omsætningsaktier: der kræves ikke nogen særskilt sikringsakt, fordi udlægget opnår beskyttelse mod ejerens øvrige kreditorer fra den dag, der er indgivet anmodning til fogedretten om at foretage udlæg. Se RPL § 526, stk. 1. For udlæg, der foretages af pantefogeden, indtræder beskyttelsen ved selve udlæggets foretagelse. Se RPL § 526, stk. 2.  Der bør dog gives underretning til selskabet af hensyn til legitimationsreglen i GBL § 29.

Efter selskabslovens § 50, stk. 1, skal der straks efter stiftelse af et selskab oprettes en fortegnelse over kapitalejere, og efter § 65, stk. 1, har overdragelse til eje eller pant af en kapitalandel ikke gyldighed mod overdragerens kreditorer, medmindre selskabet af erhververen eller overdrageren har modtaget underretning om overdragelsen.

Sikringsakt ved udlæg i en anpart

Udlæg i en anpart kræver ikke nogen sikringsakt iagttaget til sin beskyttelse, men der bør gives underretning til anpartsselskabet.

Det bemærkes, at stemmeretten, der er knyttet til anparten, ikke overtages i kraft af udlægget.

Sikringsakt ved udlæg i veksler og checks

Som nævnt ovenfor er sikringsakten ved udlæg i veksler og checks rådighedsberøvelse. Se veksellovens § 16 og checklovens § 21.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.