Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.2.2.1.3.7.3.4 Fondsaktiver, værdipapirer i papirløs form

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om fondsaktiver.

Afsnittet indeholder:

 • Definition af et fondsaktiv
 • Registrering af rettigheder over fondsaktiver
 • Overdragelse af fondsaktiver til ny ejer.

Definition af et fondsaktiv

Fondsaktiver er defineret som omsættelige dematerialiserede/papirløse værdipapirer, der er registrerede i en værdipapircentral. Se værdipapirhandelslovens § 59, stk. 2.

Registrering af rettigheder over fondsaktiver

Hovedreglen i RPL § 508 om genstanden for udlæg omfatter også udlæg i fondsaktiver samt flydende indtægter fra disse.

Rettigheder over fondsaktiver skal registreres i en værdipapircentral for at opnå beskyttelse mod retsforfølgning og godtroende aftaleerhverere. Se lov om værdipapirhandel § 66, stk. 1. Den aftale eller retsforfølgning, der skal kunne fortrænge (ekstingvere) en ikke-registreret ret, skal selv være registreret. Se værdipapirhandelslovens § 66, stk. 2. Registreringens retsvirkninger regnes fra den endelige prøvelse i værdipapircentralen. Se værdipapirhandelslovens § 66, stk. 3. Et kontoførende institut har pligt til at rapportere modtagne anmeldelser til registreringer i en værdipapircentral uden ophold.

For at kunne registreres på en konto skal en privat stiftet ret gå ud på at fastslå, stifte, forandre eller ophæve en ret over nærmere angivne fondsaktiver, og retten skal stamme fra den, der er berettiget efter registeret. Se § 35 i bekendtgørelse om registrering mv. af fondsaktiver i en værdipapircentral. Denne bestemmelse svarer til TL § 10, stk. 1, og reglerne om, hvilke rettigheder der kan tinglyses på fast ejendom, og tingbogslegitimation, er herved overført til værdipapircentralers registreringssystem.

Overdragelse af fondsaktiver til ny ejer

Når den nye ejer får overdraget fondsaktiver, får han fondsaktivet registreret på sin konto, mens det bliver slettet fra overdragerens konto. Dvs. at der sker en overførsel fra konto til konto.

Ved stiftelse af begrænsede rettigheder i form af

 • panteret
 • udlæg
 • rentenydelse
 • umyndighed
 • prohibitivpåtegning (påtegning om, at den berettigedes rådighed over dokumentet er begrænset eller kræver samtykke af en anden person, fx en værge) registreres rettigheden på ejerens konto. Det kan eventuelt være en særlig konto udskilt i anledning af den begrænsede ret.

Når udlægshaver foretager udlæg i aktiver, der er registreret i en værdipapircentral, skal udlægget derfor anmeldes skriftligt over for det kontoførende pengeinstitut. Anmeldelsen skal som minimum indeholde:

 • Rettighedshavers (skyldners) navn og adresse samt CPR-nummer eller CVR-nummer
 • Anmelderens navn og adresse
 • De fondsaktiver, som anmeldelsen vedrører, betegnet så tydeligt, at fondsaktiverne umiddelbart kan identificeres
 • Rettighedens art (dvs. udlæg)
 • Oplysning om, til hvem værdipapircentralen med frigørende virkning kan udbetale renter og andre beløb, der stammer fra fondsaktiverne (se herved legitimationsreglen i lovens § 71, stk. 2).

Anmeldelsen skal gives til det kontoførende pengeinstitut i to eksemplarer, hvoraf det ene begæres tilbageleveret med kvittering for anmeldelsen og oplysning om dato og tidspunkt for anmeldelsen.

Udlæg i fondsaktiver er omfattet af den 1-årige "forældelsesregel" i 1. pkt. Se RPL § 526, stk. 4, pkt. 3. Realisation af fondsaktiverne skal derfor være sket inden udløbet af denne frist.

Realisationen sker ikke ved tvangsauktion, men ved at udlægshaveren anmoder det kontoførende pengeinstitut om at bortsælge fondsaktiverne på Københavns Fondsbørs. Udlægget skal dog først autoriseres hos fogedretten.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.