Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.2.2.1.3.5.3 Udlæg i fast ejendom solgt eller købt på betinget skøde

I visse situationer kan det forekomme, at der skal foretages udlæg hos en skyldner, der enten har solgt eller købt fast ejendom på betinget skøde.

Et betinget skøde indebærer, at der stiftes en ret, som først er endelig, når visse nærmere betingelser er opfyldt, fx erlæggelse af udbetaling eller restkøbesum for ejendommen eller en offentlig myndigheds godkendelse af overdragelsen.

Der kan foretages udlæg i den ret, der er stiftet ved det betingede skøde eller ved slutsedlen.

Udlæg hos sælger

Hvis en skyldner har solgt en fast ejendom på betinget skøde, kan der foretages udlæg i den kontante udbetaling og/eller i sælgerpantebreve, der udstedes i forbindelse med handelen, ligesom der kan foretages udlæg i selve ejendommen.

Hvis der foretages udlæg i en endnu ikke betalt udbetaling, svarer det til, at der er foretaget udlæg i en simpel fordring. Der skal foretages underretning til køberen og den advokat, der berigtiger handelen, om udlægget, så afregningen sker til rette vedkommende. Et udlæg i en udbetaling skal dog respektere de omkostninger, der er nødvendige til handelens gennemførelse, og som normalt dækkes af udbetalingen, medmindre andet er bestemt i slutsedlen.

Sker udlægget i sælgerpantebreve, skal udlægget tinglyses. Hvis pantebrevet findes i papirform, skal det udleveres til fogeden og sendes til Tinglysningsretten i Hobro med henblik på, at det bliver gjort digitalt.

Et udlæg i selve ejendommen skal også tinglyses, men det vil dog ved tinglysningen få påtegning om, at det bliver slettet af tingbogen ved lysning af endeligt skøde.

Udlæg hos køber

Hvis skyldneren har købt fast ejendom på betinget skøde, kan der foretages udlæg i ejendommen.

Udlægget skal tinglyses, og ved tinglysningen vil udlægget få påtegning om, at køberens ret er betinget, og at udlægget vil blive slettet af tingbogen, hvis der ikke lyses endeligt skøde, hvorfor det foreløbigt tinglyses som en byrde på ejendommen.

Der kan også foretages udlæg i køberens ret til tilbagebetaling af udbetalingen i tilfælde af, at handelen ikke gennemføres. Udlæg i denne ret, som er en simpel fordring, skal meddeles til sælgeren af ejendommen og til den advokat, der berigtiger handelen, så udbetaling sker til rette vedkommende, hvis handelen ikke gennemføres.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.