Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2019-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.2.2.1.3.5.3 Udlæg i fast ejendom solgt eller købt på betinget skøde

Indhold

Dette afsnit handler om udlæg i fast ejendom der er købt eller solgt på betinget skøde.

 Afsnittet indeholder:

Køb eller salg af fast ejendom på betinget skøde

I visse situationer kan det forekomme, at der skal foretages udlæg hos en skyldner, der enten har solgt eller købt fast ejendom på betinget skøde.

Et betinget skøde indebærer, at der stiftes en ret, som først er endelig, når visse nærmere betingelser er opfyldt, fx erlæggelse af udbetaling eller restkøbesum for ejendommen eller en offentlig myndigheds godkendelse af overdragelsen.

Der kan foretages udlæg i den ret, der er stiftet ved det betingede skøde eller ved slutsedlen.

Udlæg hos sælger

Hvis en skyldner har solgt en fast ejendom på betinget skøde, kan der foretages udlæg i den kontante udbetaling og/eller i sælgerpantebreve, der udstedes i forbindelse med handelen, ligesom der kan foretages udlæg i selve ejendommen.

Hvis der foretages udlæg i en endnu ikke betalt udbetaling, svarer det til, at der er foretaget udlæg i en simpel fordring. Der skal foretages underretning til køberen og den advokat, der berigtiger handelen, om udlægget, så afregningen sker til rette vedkommende. Et udlæg i en udbetaling skal dog respektere de omkostninger, der er nødvendige til handelens gennemførelse, og som normalt dækkes af udbetalingen, medmindre andet er bestemt i slutsedlen.

Sker udlægget i sælgerpantebreve, skal udlægget tinglyses. Hvis pantebrevet findes i papirform, skal det udleveres til fogeden og sendes til Tinglysningsretten i Hobro med henblik på, at det bliver gjort digitalt.

Et udlæg i selve ejendommen skal også tinglyses, men det vil dog ved tinglysningen få påtegning om, at det bliver slettet af tingbogen ved lysning af endeligt skøde.

Udlæg hos køber

Hvis skyldneren har købt fast ejendom på betinget skøde, kan der foretages udlæg i ejendommen.

Udlægget skal tinglyses, og ved tinglysningen vil udlægget få påtegning om, at køberens ret er betinget, og at udlægget vil blive slettet af tingbogen, hvis der ikke lyses endeligt skøde, hvorfor det foreløbigt tinglyses som en byrde på ejendommen.

Der kan også foretages udlæg i køberens ret til tilbagebetaling af udbetalingen i tilfælde af, at handelen ikke gennemføres. Udlæg i denne ret, som er en simpel fordring, skal meddeles til sælgeren af ejendommen og til den advokat, der berigtiger handelen, så udbetaling sker til rette vedkommende, hvis handelen ikke gennemføres.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2019 07:53
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2019 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2019, kan du beregne skatten for indkomståret 2019. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2018, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2018.

Dommerne bijobber og lader skattemyndighederne vinde imens
,, Ses der på de enkelte dommeres vota, viser undersøgelsen, at 4 af Højesterets dommere ikke i nogen sag har givet den skattepligtige medhold helt eller delvis. I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skattepligtig medhold i noget, hverken helt eller delvis. I Vestre Landsret er der 5 dommere med en medholdsprocent på 0.
Dommerne bijobber...  

Får dommerne for lidt i løn?
Dommerfuldmægtig fra Københavns Byret demonstrerer foran Forligsinstitutionen
Kilde: Morten Scriver Andersen  

I Østre Landsret taber den skattepligtige 8 ud af 10 sager
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
Den skattepligtige taber...  

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

SKAT bliver opdelt
SKAT bliver pr. 1. juli 2018 opdelt i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
SKAT bliver opdelt...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2019
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2019. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2018.
Kommuneskat 2019...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.