Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.2.2.1.3.11.3 Hvad er fordringspant

Indhold 

Dette afsnit beskriver hvad fordringspant indeholder.

Afsnittet indeholder:

 • Fordringspant
 • Sikringsakten
 • Fordringspanthavers tiltrædelse af pantet.

Fordringspant

Ved at anvende et skadesløsbrev (Virksomhedspant) kan en erhvervsvirksomhed underpantsætte sine simple fordringer, der stammer fra salg af varer og tjenesteydelser, dvs. "kundefordringer". Se TL § 47 c, stk. 3, nr. 1.

En virksomhedspanthaver, der har fået tinglyst sin panteret, må dog acceptere, at et senere udlæg kan rykke foran virksomhedspanteretten i prioritetsstillingen ved at give underretning til virksomhedspanthaver om udlægget inden for tre hverdage. Se TL § 47 c, stk. 5.

Desuden hæfter en virksomhedspanthaver, der på fristdagen har tinglyst virksomhedspant, for bobehandlingsomkostningerne ved en konkurs med indtil 50.000 kr. Se KL § 27, stk. 3. Denne hæftelse udstrækkes også til panthavere, der inden for en toårig periode forud for fristdagen har fået aflyst et virksomhedspant, medmindre aflysningen var ordinær. Se KL § 27, stk. 4.

Disse konsekvenser af stiftelsen af en virksomhedspanteret undgås, hvis långiveren i stedet får sikkerhed i form af et fordringspant efter TL § 47 d, der udtaler, at indehaveren af en erhvervsvirksomhed ved anvendelse af et skadesløsbrev kan underpantsætte virksomhedens udestående og fremtidige simple fordringer, der stammer fra salg af varer og tjenesteydelser.

De fordringer, der er omfattet af et fordringspant, er identiske med de kundefordringer, der kan underpantsættes efter TL § 47 c, stk. 3, nr. 1. Se afsnit G.A.3.2.2.1.3.11 Virksomheds- og fordringspant.2 Hvad er virksomhedspantunder "Ad a) Kundefordringer".

Fordringspanthaveren kan dermed opnå pant i den til enhver tid værende debitorportefølje, så virksomhedens udestående fordringer på tidspunktet for pantets stiftelse omfattes heraf, ligesom fremtidige fordringer omfattes af panteretten, efterhånden som de stiftes. De omhandlede fordringer stammer fra salg af varer og tjenesteydelser og stiftes derfor ved virksomhedens indgåelse af aftaler om kreditsalg mv. med virksomhedens kunder ("kontraheringstidspunktet"). Den enkelte fordring udgår af panteretten ved ophør, dvs. typisk ved

 • indfrielse, herunder modregning eller
 • forældelse.

Sikringsakten

Fordringspant skal tinglyses i personbogen for at opnå beskyttelse mod:

 • Aftaler, der i god tro indgås med pantets ejer
 • Mod retsforfølgning.

Skadesløsbreve, som er nævnt i TL § 47 d, stk. 1, kan ikke overdrages.

Fordringspanthaveren skal ikke iagttage GBL § 31, stk. 1 og 2, hvorefter sikringsakten ved overdragelse af simple fordringer til sikkerhed er underretning herom til fordringsskyldner, for at opnå beskyttelse mod retsforfølgende kreditorer og godtroende aftaleerhververe.

Fordringspanthavers tiltrædelse af pantet

Reglerne i RPL § 538 a, stk. 1, 1. pkt., stk. 2 og 3 gælder også for muligheden for at fyldestgøre krav, der er sikret ved

 • virksomhedspant i fordringer, se TL § 47 c, stk. 3, nr. 1, og
 • fordringspant, se TL § 47 d.

Se RPL § 538 a, stk. 4.

En fordringspanthaver, der har pant i kundefordringer, kan derfor inddrive disse, efterhånden som de forfalder til betaling. Se RPL § 538 a, stk. 3.

Hvis et krav, der er sikret ved håndpant, ikke fyldestgøres rettidigt, kan panthaveren sælge pantet ved tvangsauktion. Se RPL § 538 a, stk. 1, 1. pkt. Inden panthaveren tager skridt til fyldestgørelse, skal han, medmindre pantsætterens bopæl er ham ubekendt, med en uges varsel ved anbefalet brev opfordre denne til at opfylde kravet, medmindre omgående salg er nødvendigt for at undgå eller begrænse et tab. Afkald på en sådan opfordring er ikke gyldigt. Se RPL § 538 a, stk. 2.

Ud over de tilfælde hvor panthaverens fyldestgørelse følger direkte af lovgivningen, kan panthaveren (fx et pengeinstitut) tiltræde pantet både ved at

 • kræve betaling til sig på de pantsatte fordringer, se RPL § 538 a, stk. 4, se stk. 3, og
 • hindre pantsætteren i at råde over summer, der indbetales på pantsatte fordringer på pantsætterens egen konto.

Hvis panthaveren herved hindrer pantsætteren i at trække på den konto (fx ved gradvis nedsættelse af trækningsretten på en kassekredit), hvor indbetalinger på fordringerne finder sted, vil det kunne udgøre en tiltrædelse af pantet, så indbetalingerne er udtryk for, at den sikkerhedsmæssige ramme, der udgøres af pantebrevet, er anvendt i samme omfang.

Det vil ikke i sig selv være udtryk for, at panthaveren har tiltrådt pantet, at indbetalingerne på de udestående fordringer blot indgår på pantsætterens konto under sædvanlige omstændigheder.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.