Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.2.2.1.3.11.3 Hvad er fordringspant

Indhold 

Dette afsnit beskriver hvad fordringspant indeholder.

Afsnittet indeholder:

 • Fordringspant
 • Sikringsakten
 • Fordringspanthavers tiltrædelse af pantet.

Fordringspant

Ved at anvende et skadesløsbrev (Virksomhedspant) kan en erhvervsvirksomhed underpantsætte sine simple fordringer, der stammer fra salg af varer og tjenesteydelser, dvs. "kundefordringer". Se TL § 47 c, stk. 3, nr. 1.

En virksomhedspanthaver, der har fået tinglyst sin panteret, må dog acceptere, at et senere udlæg kan rykke foran virksomhedspanteretten i prioritetsstillingen ved at give underretning til virksomhedspanthaver om udlægget inden for tre hverdage. Se TL § 47 c, stk. 5.

Desuden hæfter en virksomhedspanthaver, der på fristdagen har tinglyst virksomhedspant, for bobehandlingsomkostningerne ved en konkurs med indtil 50.000 kr. Se KL § 27, stk. 3. Denne hæftelse udstrækkes også til panthavere, der inden for en toårig periode forud for fristdagen har fået aflyst et virksomhedspant, medmindre aflysningen var ordinær. Se KL § 27, stk. 4.

Disse konsekvenser af stiftelsen af en virksomhedspanteret undgås, hvis långiveren i stedet får sikkerhed i form af et fordringspant efter TL § 47 d, der udtaler, at indehaveren af en erhvervsvirksomhed ved anvendelse af et skadesløsbrev kan underpantsætte virksomhedens udestående og fremtidige simple fordringer, der stammer fra salg af varer og tjenesteydelser.

De fordringer, der er omfattet af et fordringspant, er identiske med de kundefordringer, der kan underpantsættes efter TL § 47 c, stk. 3, nr. 1. Se afsnit G.A.3.2.2.1.3.11 Virksomheds- og fordringspant.2 Hvad er virksomhedspantunder "Ad a) Kundefordringer".

Fordringspanthaveren kan dermed opnå pant i den til enhver tid værende debitorportefølje, så virksomhedens udestående fordringer på tidspunktet for pantets stiftelse omfattes heraf, ligesom fremtidige fordringer omfattes af panteretten, efterhånden som de stiftes. De omhandlede fordringer stammer fra salg af varer og tjenesteydelser og stiftes derfor ved virksomhedens indgåelse af aftaler om kreditsalg mv. med virksomhedens kunder ("kontraheringstidspunktet"). Den enkelte fordring udgår af panteretten ved ophør, dvs. typisk ved

 • indfrielse, herunder modregning eller
 • forældelse.

Sikringsakten

Fordringspant skal tinglyses i personbogen for at opnå beskyttelse mod:

 • Aftaler, der i god tro indgås med pantets ejer
 • Mod retsforfølgning.

Skadesløsbreve, som er nævnt i TL § 47 d, stk. 1, kan ikke overdrages.

Fordringspanthaveren skal ikke iagttage GBL § 31, stk. 1 og 2, hvorefter sikringsakten ved overdragelse af simple fordringer til sikkerhed er underretning herom til fordringsskyldner, for at opnå beskyttelse mod retsforfølgende kreditorer og godtroende aftaleerhververe.

Fordringspanthavers tiltrædelse af pantet

Reglerne i RPL § 538 a, stk. 1, 1. pkt., stk. 2 og 3 gælder også for muligheden for at fyldestgøre krav, der er sikret ved

 • virksomhedspant i fordringer, se TL § 47 c, stk. 3, nr. 1, og
 • fordringspant, se TL § 47 d.

Se RPL § 538 a, stk. 4.

En fordringspanthaver, der har pant i kundefordringer, kan derfor inddrive disse, efterhånden som de forfalder til betaling. Se RPL § 538 a, stk. 3.

Hvis et krav, der er sikret ved håndpant, ikke fyldestgøres rettidigt, kan panthaveren sælge pantet ved tvangsauktion. Se RPL § 538 a, stk. 1, 1. pkt. Inden panthaveren tager skridt til fyldestgørelse, skal han, medmindre pantsætterens bopæl er ham ubekendt, med en uges varsel ved anbefalet brev opfordre denne til at opfylde kravet, medmindre omgående salg er nødvendigt for at undgå eller begrænse et tab. Afkald på en sådan opfordring er ikke gyldigt. Se RPL § 538 a, stk. 2.

Ud over de tilfælde hvor panthaverens fyldestgørelse følger direkte af lovgivningen, kan panthaveren (fx et pengeinstitut) tiltræde pantet både ved at

 • kræve betaling til sig på de pantsatte fordringer, se RPL § 538 a, stk. 4, se stk. 3, og
 • hindre pantsætteren i at råde over summer, der indbetales på pantsatte fordringer på pantsætterens egen konto.

Hvis panthaveren herved hindrer pantsætteren i at trække på den konto (fx ved gradvis nedsættelse af trækningsretten på en kassekredit), hvor indbetalinger på fordringerne finder sted, vil det kunne udgøre en tiltrædelse af pantet, så indbetalingerne er udtryk for, at den sikkerhedsmæssige ramme, der udgøres af pantebrevet, er anvendt i samme omfang.

Det vil ikke i sig selv være udtryk for, at panthaveren har tiltrådt pantet, at indbetalingerne på de udestående fordringer blot indgår på pantsætterens konto under sædvanlige omstændigheder.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.