Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.1.1.1.4 Fastsættelse af afdragsordninger, når restancen vedrører bøder m.v.

Indhold

Dette afsnit omhandler de regler, der gælder, når RIM skal fastsætte afdragsordninger, hvor restancen stammer fra bøder.

Afsnittet indeholder:

 • Hvilke bøder er omfattet?
 • Regel
 • Lavindkomstgruppen.

Hvilke bøder m.v. er omfattet?

Der gælder særlige regler for inddrivelse af visse idømte og vedtagne bøder. Reglerne findes i inddrivelsesbekendtgørelsens kapitel 9.

Der er tale om

 • bøder som det efter lovgivningen påhviler politiet at opkræve
 • idømte og vedtagne bøder, konfiskationsbeløb, sagsomkostninger mv., som overtages til fuldbyrdelse i Danmark efter bestemmelser i
  • kriminallov for Grønland
  • lov om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf og
  • lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union.

Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 29.

Regel

RIM kan indgå afdragsordninger med skyldneren eller give henstand med betalingen efter kapitel 3 og 4 i inddrivelsesbekendtgørelsen, når restancen stammer fra den særlige type bøder, der er beskrevet ovenfor. Se § 31, stk. 1 i inddrivelsesbekendtgørelsen.

Når skyldneren betaler af på bøde- eller konfiskationsbeløb eller sagsomkostninger, gælder der en lovbestemt dækningsrækkefølge:

 • Først skal de indbetalte afdrag afskrives på bøder i den rækkefølge, de er idømt eller vedtaget
 • Dernæst på konfiskationsbeløb og
 • Til sidst på sagsomkostninger.

Skyldneren kan dog altid kræve, at et indbetalt beløb anvendes til fuld indfrielse af en bestemt gældspost. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 32 stk. 1 og 2.

Hvis skyldner ikke betaler blot et enkelt afdrag, medfører det, at hele det resterende beløb straks er forfaldent til betaling. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 32, stk.3.

Lavindkomstgruppen

Hvis skyldners nettoindkomst er mindre end 105.900 kr. (sats for 2013, jf. SKM2012.704.SKAT), fastsætter RIM afdragsordninger vedrørende bøder m.v. enten under hensynstagen til gældens størrelse eller på baggrund af en konkret betalingsevnevurdering efter regler i kapitel 6. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 31, stk. 2.

Kilde: Skat

Læs også:

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

BEREGNER
Skatteberegning 2017 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2017, kan du beregne skatten for indkomståret 2017. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2016, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2016.

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.