Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.1.1 Lovgrundlag for inddrivelse

Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de regler, der gælder for restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM), og som bl.a. regulerer snitfladerne mellem opkrævning og inddrivelse.

Afsnittet indeholder:

 • Oversigt over relevante love
 • Oversigt over ændringer i bekendtgørelse nr. 300 af 29.03.2017
 • Hvilke krav inddrives af RIM?

Oversigt over relevante love

Nedenfor angives relevante regler om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Bemærk:

Oversigten indeholder ikke love om særlige opkrævningsregler. Om opkrævningsregler på skatteområdet, se fx lovbekendtgørelse nr. 569 af 28. maj 2014 om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven) med senere ændringer.

Oversigt over relevant lovgivning:

Lovforslags nr.

Dato

Lov nr.

Dato

Bemærkninger

 

 

 572

 20.06.2001

Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. med senere ændringer.

L 112

24.02.2005

429

06.06.2005

Lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer (OIL)

L113

24.02.2005

430

06.06.2005

Lov om ændring af forskellige love og om ophævelse af lov om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse

L149

06.04.2005

431

06.06.2005

Lov om ændring af forskellige love. Forenkling, harmonisering og objektivering af reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige mv. samt mulighed for anvendelse af digitale lønsedler

.

25.05.2005

.

.

Betænkning afgivet af Skatteudvalget vedr. forslag til lov om forenkling, harmonisering og objektivering af reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige mv. samt mulighed for anvendelse af digitale lønsedler

L110

24.02.2005

907

28.08.2006

Skatteforvaltningsloven, som ændret ved lov nr. 591 af 18. juni 2012, lov nr. 925 af 18. september 2012, lov nr. 639 af 12. juni 2013, lov nr. 649 af 12. juni 2013, lov nr. 1375 af 16. december 2014, lov nr. 1500 af 23. december 2014, lov nr. 540 af 29. april 2015 og lovbekendtgørelse nr. 1267 af 12. november 2015.

.

.

409

01.05.2007

Bekendtgørelse om begrænsning af adgangen til at klage over told- og skatteforvaltningen

L20

08.10.2008

1333

19.12.2008

Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (INDOG), som ændret ved lov nr. 252 af 30. marts 2011, lov nr. 551 af 18. juni 2012, lov nr. 593 af 18. juni 2012, lov nr. 603 af 12. juni 2013, lov nr. 649 af 12. juni 2013 og lov nr. 1499 af 18. december 2013, lov nr. 1374 af 16. december 2014, lov nr. 1500 af 23. december 2014,

Nu lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015

L21

08.10.2008

1336

19.12.2008

Lov om ændring af forskellige love m.v. (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige) med senere ændringer

L95 08.12.2010 252 30.03.2011

Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v., lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister

(Effektivisering af inddrivelsen af gæld til det offentlige)

.

.

505

25.05.2011

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 4 i lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v., lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister.

(ikrafttræden af dækningsrækkefølge f.s.v. angår lønindeholdelse)

 937

 04.07.2013

Bekendtgørelse om bl.a. ikrafttræden af §§ 4-7 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

L42A

30.10.2014

1500

23.12.2014

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love

Indeholder bl.a. følgende ændringer:

 • Ændret dækningsrækkefølge ved underholdsbidrag,
 • Udvidelse af bilag 1,
 • udvidelse af reglerne om særskilt lønindeholdelse med biblioteksgebyrer,
 • forældelsesafbrydelse ved modregning 

 

 

29

15.01.2015

Lovbekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige (INDOG) som ændret ved lov nr. 1253 af 17. november 2015, lov nr. 298 af 22. marts 2016, lov nr. 428 af 18. maj 2016, lov nr. 114 af 31. januar 2017, lov nr. 285 af 29. marts 2017

L102

14.12.2016

114

31.01.2017

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og lov om kommunal ejendomsskat (overdragelse af inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede kommunale fordringer til kommunerne)

L137 22.02.2017 285 29.03.2017

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love

(Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.)

300 29.03.2017 Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige
1161 27.10.2017 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

 

Oversigt over ændringer i bekendtgørelse nr. 300 af 29.03.2017

Gammel bestemmelse

Ny
bestemmelse

Ændring i ny bestemmelse

§ 1

§ 1

§ 1, Stk. 2: de 100 kr. er inkl. renter, gebyrer og omk. Delbeløb indgår i beløbsgrænsen.

Fordringshaver anmelder selv krav i boet, hvis der er udsted proklama inden kravet evt. overdrages.

§ 2

§ 2

-

§ 3

§ 8

Ny § 8, stk. 3 : Ved tilbagesendelse/tilbagekaldelse af krav, medsendes inddrivelsesrenter til fordringshaver

§ 4,

stk. 1 og 2

§ 3

§ 3, stk. 2 : det er ikke mere et krav, at oplyse fordringshaverrykkere og deres dato

§ 4

Stk. 3 og 4

§ 9

Stk. 2 (tidl. Stk. 3) krav ikke omfattet af renten er ændret.

Stk. 5 er ikke videreført

Ny § 9, stk. 3 : hvis krav ej omfattes af inddriv.renten kan fordringshaver vælge flg. Muligheder: 1) den aftalte rente, hvis denne kan håndteres af PSRM, 2) selv forrente kravet 3)benyt inddriv. Renten, hvis den aftalte rente er højere.

-

§ 4

Ny
Stk. 1 og 2: registrering i modtagelsessystem
Stk. 3 : dækningsrækkefølge for renter: herunder at opkrævningsrenter dækkes før inddrivelsesrenter

 

§ 5

Ny
Dækningsrækkefølge for krav sendt samtidig

 

§ 6

Ny
Ophæves dækning af et krav, fastholdes senere dækninger

 

§ 7

Ny
Stk. 1 . Opskrivning af krav og dækningsrækkefølgen for disse
Stk. 2 og 3. nedskrivning af krav

§ 5

§ 10

Stk. 1: Krav om skriftlig varsel + budget ved afdragsordning (identisk med varsel for lønindeholdelse)

Stk. 7 : hvis der ikke indsendes budget
Stk. 8 : tidl. Stk. 10
Stk. 9 : læg i halen afgørelser
Stk. 10: tidl. stk. 8 + varsel ved forhøjelse af procent
Stk. 11: tidl. stk. 7 (kulanceaftaler)
Stk. 12 : tidl. Stk. 9

§§ 6-7

§§ 11-12

-

§ 8

§ 13

Tilføjelse at hvis lønindeholdelse skal ske uden varsel, skal skylder både være uden adresse og have fritagelse for digital post

§ 9

§ 14

Tilføjelse at hvis S-løn skal ske uden varsel, skal skylder både være uden adresse og have fritagelse for digital post

Ophævelse af 50,- kr. grænsen

§§ 10-11

§ 15-16

-

§ 12

§ 17

Tilføjelse af ny nr. 1) Integrationsydelse

§ 13

§ 18

Stk 4 omformuleret men reelt ingen ændring

§§ 14-28

§§ 19-33

-

§ 29

§ 34

-

§§ 30-32

 

Bestemmelserne ej videreført (inddrivelse af bøder)

§§ 33-37

§ 35-39

-

§ 37a

§ 40

Stk. 1. Udvidet med regler om klage og klagefrist ved indsigelser over dækninger

§§ 37b og 37c

§§ 41-42

-

§§ 38-41

§§ 43-46

-

 

§ 47

Ny dækningsrækkefølge i paralleldriftsperioden fra den 1. april

Dækningsrækkefølgen og inddrivelseskridt mm  finder anvendelse pr. system

 

§ 48

Ny Retskrafts vurdering af krav overdraget indtil 22/11 2021

Dækningsrækkefølgen gælder ikke ved retskraftsvurdering, hvide fordringer dækkes først ved frivillig betaling

 

Hvilke krav inddrives af RIM?

Skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger til det, er RIM. Se INDOG § 2, stk. 1. RIM er told- og skatteforvaltningen. Se § 2 i inddrivelsesbekendtgørelsen.

RIM kan inddrive krav med tillæg af renter, gebyrer, afgifter og andre omkostninger, der opkræves eller inddrives af det offentlige, Loven gælder dog ikke for opkrævning og inddrivelse af kommunale fordringer, der hæfter på fast ejendom med fortrinsret. Se INDOG § 1, stk. 1. I bilag 1 til INDOG er en liste over de kravstyper, der inddrives af RIM og som ikke kan inddrives ved lønindeholdelse eller har udpantningsret.

Skatteministeren kan fastsætte regler om, at loven også finder anvendelse på fordringer, der er fastsat ved lov eller i henhold til lov, hvilket han har gjort i inddrivelsesbekendtgørelsens § 1.

Begrebet det offentlige

Begrebet det offentlige skal forstås bredt. Det betyder, at også fordringer fra bl.a.

 • statsvirksomheder
 • nettostyrede virksomheder
 • indtægtsdækkede virksomheder
 • selvejende institutioner
 • institutioner med mindre supplerende virksomhed og
 • særlige fonde er omfattet af lovens anvendelsesområde. INDOG dækker derfor både offentlige og civile fordringer.

Krav, der opkræves og inddrives af RIM på andres vegne

INDOG gælder også fordringer, der opkræves og inddrives på vegne af andre, herunder

 • underholdsbidrag for private og udenlandske kreditorer
 • krav om tilbagebetaling fra A-kasser
 • fordringer på kontrolafgift fra trafikselskaber
 • fordringer på gebyrer fra private klagenævn
 • krav fra Landsbyggefonden, Byggeskadefonden og Grundejernes Investeringsfond
 • pligtige indbetalinger og bidrag efter lov om almene boliger
 • lov om friplejeboliger
 • krav fra Byggeskadefonden om byfornyelse
 • ekstraordinære bidrag efter lov om byfornyelse og udvikling af byer
 • krav fra Grundejernes Investeringsfond på pligtige indbetalinger fra lov om midlertidig regulering af boligforholdene
 • krav fra administrator på indbetaling fra ejer efter lov om tvungen administration af udlejningsejendomme
 • krav på licens og kontrolafgift fra DR
 • krav fra godkendte undervisningsinstitutioner
 • krav fra bilsyn.

Se Inddrivelsesbekendtgørelsens § 1, stk. 1.

Særligt vedrørende ejendomsskatter

Ved lov nr. 114 af 31/1 2017 er inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede kommunale fordringer overgået fra RIM til kommunerne. Loven trådte i kraft den 2. februar 2017.

Kommunale fordringer, der inden den 2. februar 2017 er overdraget til inddrivelse hos RIM og som ikke tilbagekaldes, inddrives dog efter det hidtil gældende regelsæt.

 

Udenlandske fordringer, der inddrives i Danmark og danske fordringer, der inddrives i udlandet

Udenlandske fordringer, der inddrives i Danmark, og danske fordringer, der inddrives i udlandet, er også omfattet af loven. Dog sådan at inddrivelsesdirektivet og den nordiske bistandsaftale samt dobbeltbeskatningsaftalerne fortsat gælder. Se INDOG § 1, stk. 2.

Loven gælder også for opkrævning og inddrivelse af

 • udenlandske
 • færøske eller grønlandske

skattekrav i skattesager, som ikke er straffesager

 • andre krav fra det offentlige, som efter anmodning fra den kompetente myndighed i den pågældende stat, på Færøerne eller i Grønland opkræves eller inddrives her i landet i overensstemmelse med
  • Danmarks forpligtelser efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst
  • en anden international overenskomst, konvention eller
  • en administrativt indgået aftale om administrativ bistand i skattesager.

Se INDOG § 1, stk. 2.

Se også

Se også afsnit G.A.3.6 International inddrivelse, International inddrivelse for en uddybning af disse regler.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.