Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.1.1 Lovgrundlag for inddrivelse

Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de regler, der gælder for restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM), og som bl.a. regulerer snitfladerne mellem opkrævning og inddrivelse.

Afsnittet indeholder:

 • Oversigt over relevante love
 • Hvilke krav skal inddrives af RIM?

Oversigt over relevante love

Nedenfor angives relevante regler om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Bemærk:

Oversigten indeholder ikke love om særlige opkrævningsregler. Om opkrævningsregler på skatteområdet, se fx lovbekendtgørelse nr. 569 af 28. maj 2014 om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven) med senere ændringer.

Oversigt over relevant lovgivning:

Lovforslags nr.

Dato

Lov nr.

Dato

Bemærkninger

L 112

24.02.2005

429

06.06.2005

Lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer (OIL)

L113

24.02.2005

430

06.06.2005

Lov om ændring af forskellige love og om ophævelse af lov om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse

L149

06.04.2005

431

06.06.2005

Lov om ændring af forskellige love. Forenkling, harmonisering og objektivering af reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige mv. samt mulighed for anvendelse af digitale lønsedler

.

25.05.2005

.

.

Betænkning afgivet af Skatteudvalget vedr. forslag til lov om forenkling, harmonisering og objektivering af reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige mv. samt mulighed for anvendelse af digitale lønsedler

L110

24.02.2005

907

28.08.2006

Skatteforvaltningsloven, som ændret ved lov nr. 591 af 18. juni 2012, lov nr. 925 af 18. september 2012, lov nr. 639 af 12. juni 2013, lov nr. 649 af 12. juni 2013, lov nr. 1375 af 16. december 2014, lov nr. 1500 af 23. december 2014, lov nr. 540 af 29. april 2015 og lovbekendtgørelse nr. 1267 af 12. november 2015.

.

.

409

01.05.2007

Bekendtgørelse om begrænsning af adgangen til at klage over told- og skatteforvaltningen

L20

08.10.2008

1333

19.12.2008

Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (INDOG), som ændret ved lov nr. 252 af 30. marts 2011, lov nr. 551 af 18. juni 2012, lov nr. 593 af 18. juni 2012, lov nr. 603 af 12. juni 2013, lov nr. 649 af 12. juni 2013 og lov nr. 1499 af 18. december 2013, lov nr. 1374 af 16. december 2014, lov nr. 1500 af 23. december 2014, lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 og lov nr. 1253 af 17. november 2015.

L21

08.10.2008

1336

19.12.2008

Lov om ændring af forskellige love m.v. (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige) med senere ændringer

 

 

 572

 20.06.2001

Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. med senere ændringer.

1513 13.12 2013 Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige
L95 08.12.2010 252 30.03.2011

Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v., lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister

(Effektivisering af inddrivelsen af gæld til det offentlige)

.

.

505

25.05.2011

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 4 i lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v., lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister.

(ikrafttræden af dækningsrækkefølge f.s.v. angår lønindeholdelse)

 

 

 937

 04.07.2013

Bekendtgørelse om bl.a. ikrafttræden af §§ 4-7 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

L42A

30.10.2014

1500

23.12.2014

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love

Indeholder bl.a. følgende ændringer:

 • Ændret dækningsrækkefølge ved underholdsbidrag,
 • Udvidelse af bilag 1,
 • udvidelse af reglerne om særskilt lønindeholdelse med biblioteksgebyrer,
 • forældelsesafbrydelse ved modregning 

Hvilke krav skal inddrives af RIM?

Skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger til det, er RIM. Se INDOG § 2, stk. 1. Denne delegationskompetence er udnyttet, fordi RIM er told- og skatteforvaltningen. Se § 2 i inddrivelsesbekendtgørelsen.

RIM kan inddrive samtlige krav med tillæg af renter, gebyrer, afgifter og andre omkostninger, der opkræves eller inddrives af det offentlige. Se INDOG § 1. Bilag 1 til INDOG er en gruppering af de kravstyper, der skal inddrives af RIM.

Skatteministeren kan fastsætte regler om, at loven også finder anvendelse på fordringer, der er fastsat ved lov eller i henhold til lov, hvilket han har gjort i inddrivelsesbekendtgørelsens § 1.

Begrebet det offentlige

Begrebet det offentlige skal forstås bredt. Det betyder, at også fordringer fra bl.a.

 • statsvirksomheder
 • nettostyrede virksomheder
 • indtægtsdækkede virksomheder
 • selvejende institutioner
 • institutioner med mindre supplerende virksomhed og
 • særlige fonde er omfattet af lovens anvendelsesområde. INDOG dækker derfor både offentlige og civile fordringer.

Krav, der opkræves og inddrives af det offentlige på andres vegne

INDOG gælder også fordringer, der opkræves og inddrives på vegne af andre, herunder

 • underholdsbidrag for private og udenlandske kreditorer
 • krav om tilbagebetaling fra A-kasser
 • fordringer på kontrolafgift fra trafikselskaber
 • fordringer på gebyrer fra private klagenævn
 • krav fra Landsbyggefonden, Byggeskadefonden og Grundejernes Investeringsfond
 • pligtige indbetalinger og bidrag efter lov om almene boliger
 • lov om friplejeboliger
 • krav fra Byggeskadefonden om byfornyelse
 • ekstraordinære bidrag efter lov om byfornyelse og udvikling af byer
 • krav fra Grundejernes Investeringsfond på pligtige indbetalinger fra lov om midlertidig regulering af boligforholdene
 • krav fra administrator på indbetaling fra ejer efter lov om tvungen administration af udlejningsejendomme
 • krav på licens og kontrolafgift fra DR
 • krav fra godkendte undervisningsinstitutioner
 • krav fra bilsyn.

Se Inddrivelsesbekendtgørelsens § 1, stk. 1.

Udenlandske fordringer, der inddrives i Danmark og danske fordringer, der inddrives i udlandet

Udenlandske fordringer, der inddrives i Danmark, og danske fordringer, der inddrives i udlandet, er også omfattet af loven. Dog sådan at inddrivelsesdirektivet og den nordiske bistandsaftale samt dobbeltbeskatningsaftalerne fortsat gælder. Se INDOG § 1, stk. 2.

Loven gælder også for opkrævning og inddrivelse af

 • udenlandske
 • færøske eller grønlandske

skattekrav i skattesager, som ikke er straffesager

 • andre krav fra det offentlige, som efter anmodning fra den kompetente myndighed i den pågældende stat, på Færøerne eller i Grønland opkræves eller inddrives her i landet i overensstemmelse med
  • Danmarks forpligtelser efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst
  • en anden international overenskomst, konvention eller
  • en administrativt indgået aftale om administrativ bistand i skattesager.

Se INDOG § 1, stk. 2.

Se også

Se også afsnit G.A.3.6 International inddrivelse, International inddrivelse for en uddybning af disse regler.

Kilde: Skat
 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.