Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

F.A.9.6.12 Verifikation

Toldmyndighederne kan få brug for at verificere, om de fremlagte oprindelsesbeviser er ægte. Hvis varerne er kommet ind til præferencetold, og det efterfølgende viser sig ved en verifikation, at certifikatet ikke er ægte, vil den fulde told blive opkrævet hos importøren. Alle oprindelsesprotokoller indeholder bestemmelser om administrativt samarbejder og regler for verifikation.

Verifikation af oprindelsesbeviser kan foretages af toldmyndighederne ved:

  • Stikprøver eller

  • Hvis toldmyndighederne nærer begrundet tvivl om dokumenternes ægthed

Når toldmyndighederne i EU anmoder om verifikation, tilbagesender de oprindelsesbeviset og fakturaen (hvis denne er blevet forelagt), fakturaerklæringen eller en kopi af disse dokumenter, til de kompetente statslige myndigheder i eksportlandet, med angivelse af årsagerne til, hvorfor der anmodes om kontrol.

Samtlige dokumenter og oplysninger, som toldmyndighederne er kommet i besiddelse af, og som tyder på, at angivelserne i oprindelsesbeviset er ukorrekte, fremsendes til eksportlandet som støtte for anmodningen om verifikation. I de tilfælde hvor et oprindelsesbevis er sendt il verifikation med begrundet tvivl, er der i de fleste oprindelsesprotokoller en frist for, hvornår toldmyndighederne kan forvente at få et svar på deres anmodning. Denne frist er som regel på 10 måneder. Dvs. hvis der ikke foreligger et svar indenfor 10 måneder regnet fra datoen for anmodning om kontrol, eller hvis svaret ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til at fastslå de pågældende dokumenters ægthed eller produkternes virkelige oprindelse, afslår toldmyndighederne at indrømme præferencebehandling, med mindre der foreligger ekstraordinære omstændigheder. Dette betyder, at importøren vil blive efteropkrævet den tarifmæssig told for varerne. 

Der stilles krav til eksportørerne om at opbevare alle relevante dokumenter, som beviser, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus. De kompetente myndigheder i eksportlandet, skal opbevare kopier af oprindelsesbeviserne samt eventuelle eksportdokumenter. Disse dokumenter skal typisk opbevares i 3 år.

EU Domstolen har i sag C-386/08 Brita GmbH taget stilling til spørgsmålet, om indførselsstatens toldmyndigheder er bundet af svaret fra udførselsstatens toldmyndigheder. Domstolen slår fast, at fastlæggelsen af en varers oprindelse er baseret på en kompetencefordeling mellem toldmyndighederne hos frihandelsaftalens parter, og derved at varernes oprindelse fastlægges af udførselsstatens myndigheder. Det er udførselsstaten, som bedst kan vurdere rigtigheden af de faktiske omstændigheder, der er afgørende for varernes oprindelse. Et sådant system kan kun fungere, hvis toldmyndighederne i indførselsstaten lægger de afgørelser til grund, der lovligt er truffet af myndighederne i udførselsstaten. Se præmis 61 og 62. 

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.