Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

F.A.9.6.10 Direkte transport

Alle handelsaftaler indeholder en bestemmelse om direkte transport af varer med præferentiel oprindelse. Formålet med reglen er at sikre, at de varer der angives til fri omsætning i EU, er de samme som dem, der blev udført fra det præferenceberettigede land.

Hvis varerne af en eller anden grund passerer gennem et tredjeland, så anses reglen om direkte transport kun for at være overholdt, hvis varerne har været under toldkontrol.

Reglen for direkte transport er i GSP-aftalen anderledes end i de andre handelsaftaler. Derfor vil begge former for regler blive gennemgået.

Reglen for direkte transport i f.eks. PEM-aftalerne

Reglen for direkte transport, gælder kun for produkter som er omfattet af de pågældende handelsaftaler og som opfylder betingelserne i oprindelsesprotokollen. Produkterne skal transporters direkte mellem aftalelandet og EU, eller gennem de andre lande hvor reglerne for kumulation finder anvendelse. Produkter som udgør en enkelt sending, kan transporteres gennem andre territorier, evt. med omladning eller midlertidig oplagring i disse territorier, såfremt produkterne er forblevet under toldmyndighedernes tilsyn i transit- eller oplagringslandet og der ikke er undergået anden behandling end losning og lastning eller enhver anden behandling, der skal sikre, at deres tilstand ikke forringes.

Som dokumentation for at dette er overholdt, skal der overfor toldmyndighederne i indførselslandet fremlægges:

  • Enten et gennemgående transportdokument, som dækker passagen fra udførselslandet gennem transitlandet, eller

  • En erklæring fra toldmyndighederne i transitlandet der indeholder en nøjagtig beskrivelse af produkterne, datoen for produkternes losning og lastning og hvis det er relevant, angivelse af de anvendte fartøjers navne eller af de anvendte transportmidler og dokumenterede oplysninger om de omstændigheder, under hvilke produkterne har henligget i transitlandet, eller

  • Enhver anden form for dokumentation.

Se artikel 13 i protokol nr. 6 om definitionen af begrebet "produkter med oprindelsesstatus og ordninger for administrativt samarbejde" i PEM aftalen mellem EU og Algeriet.

Reglen for direkte transport i GSP aftalen

Reglen for direkte transport kaldes også for "the none alteration rule". Dvs. at de produkter som angives til fri omsætning i EU, skal være de samme som dem, der er eksporteret fra det præferenceberettigede land, hvor de anses for at have oprindelse. Varerne må ikke være ændret, omdannet på nogen måde eller være gjort til genstand for andre behandlinger end dem, som har til formål at bevare dem i god stand eller at anbringe varemærker, etiketter, stempler eller enhver anden for bevis med henblik på at sikre overholdelsen af specifikke indenlandske krav, der måtte gælde i EU, før de angives til fri omsætning.

Omvendt skal de produkter, der importeres til et præferenceberettiget land med henblik på kumulation under GSP-aftalen, være de samme som dem, der eksporteres fra det land, hvor de anses for at have oprindelse.  De må ikke være ændret, omdannet på nogen måde eller være gjort til genstand for andre behandlinger end behandlinger, som har til formål at bevare dem i god stand, før de angives til de relevante toldprocedurer i importlandet.

Hvis varerne opbevares i et transitland under transporten, må dette kun finde sted, hvis varerne forbliver under toldtilsyn. Deling af sendinger må også findes sted, hvis den foretages af eksportøren eller under eksportørens ansvar. Delingen er under forudsætning af, at varerne forbliver under toldtilsyn i transitlandet.

Alle disse krav skal anses for at være overholdt, medmindre toldmyndighederne har grund til at tro, at det modsatte er tilfældet. I disse tilfælde, kan toldmyndighederne anmode klareren om at godtgøre overholdelse. Dette kan gøres ved hjælp af ethvert middel, bl.a. kontraktmæssige transportdokumenter som f.eks. konnossementer eller faktuelle eller konkrete beviser på grundlag af mærkning eller nummerering af kolli eller enhver anden form for bevis med tilknytning til selve varerne.

>EU-Domstolen har i dom af 7. april 2016 i sag C-294/14 (ADM Hamburg AG) fastslået, at fremstilling under en transport af en blanding af flere produkter med oprindelsesstatus i et GSP-land, som ikke ændrer disse produkters indhold, og som ikke skaber usikkerhed med hensyn til produkternes oprindelse, ikke betragtes som en ændring, en omdannelse eller en behandling, der hindrer, at disse produkters oprindelsesstatus anerkendes inden for den ramme, der bl.a. er fastsat ved artikel 74, stk. 1, i forordning nr. 2454/93. Den pågældende bestemmelse svarer til den nugældende artikel 43 i DF.<

fremstillingen, under transporten, af en blanding af flere produkter med oprindelsesstatus i et GSP-land, som ikke ændrer disse produkters indhold, og som ikke skaber usikkerhed med hensyn til produkternes oprindelse, ikke betragtes som en ændring, en omdannelse eller en behandling, der hindrer, at disse produkters oprindelsesstatus anerkendes inden for den ramme, der bl.a. er fastsat ved artikel 74, stk. 1, i forordning nr. 2454/93

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.