Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

F.A.7.4 Kontingentperiodens udløb

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Frist for angivelse til kontingenttoldbehandling
  • Korrektion og regulering efter kontingentperiodens udløb.

Frist for angivelse til kontingenttoldbehandling

Varer skal som hovedregel angives på grundlag af de regler og med de toldsatser mv., der var gældende den dag, fortoldningsangivelsen blev antaget af SKAT, jf. TBEK § 45, stk. 1. Sker angivelsen efter udløbet af den 90-dages frist, der er fastsat for varer på midlertidige oplag (MIO), gælder dog de satser mv., der var gældende på den sidste rettidige satsdato.

For mulighederne for kontingenttoldbehandling gælder følgende regler, når 90-dages fristen ikke er overholdt:

  • Hvis både antagelsesdagen og sidste rettidige satsdato ligger i samme kontingentperiode, kan der gives kontingenttoldbehandling, hvis det pågældende kontingent stadig er åbent på antagelsesdagen.
  • Er varer oplagt på MIO 90 dage forud for en ny kontingentperiode, hvori antagelsesdagen ligger, kan der gives kontingenttoldbehandling efter den ny kontingentperiodes bestemmelser på følgende betingelser:
    • Varerne skal være omfattet af en toldkontingentordning, som er en fortsættelse af en tilsvarende toldkontingentordning, der var gældende før den nye kontingentperiodes begyndelse
    • Toldkontingentet for den forudgående kontingentperiode må ikke være opbrugt forud for denne periodes udløb, og
    • Adgangen til kontingenttoldbehandling i den nye periode må ikke være ophørt den dag, fortoldningsangivelsen antages.

Er varerne blevet oplagt på MIO mindre end 90 dage før en ny kontingentperiode, men angivelsen er antaget efter 90-dages fristen, kan der gives kontingenttoldbehandling, hvis det nye kontingent stadig er åbent på antagelsesdagen.

Korrektion og toldgodtgørelse efter kontingentperiodens udløb

Muligheden for korrektion og toldgodtgørelse til kontingenttoldbehandling efter ordninger, der var gældende før kontingentperiodens udløb, er begrænset til uudnyttede mængder under de pågældende ordninger.

Efter kontingentperiodens udløb kan der ske korrektion til kontingenttoldbehandling for varer, der ikke har kunnet opnå kontingenttoldbehandling før kontingentperiodens udløb på grund af manglende oprindelsesdokumentation mv. Det er en betingelse, at den fornødne dokumentation fremlægges inden udløbet af den givne frist, og at adgangen til kontingenttoldbehandling for varerne ikke var ophørt ved kontingentperiodens udløb eller senere.

Efter kontingentperiodens udløb kan der ske toldgodtgørelse til kontingenttoldbehandling i tilfælde, hvor en varemodtager ikke er kommet med oprindelsesdokumentation inden for de givne tidsfrister, eller ikke har anført kontingentløbenummer i fortoldningsangivelsens rubrik 39 for varer, der er angivet til fortoldning før en kontingentperiodes udløb.

Det er en betingelse, at der anmodes skriftligt om det inden 3 år efter, at fortoldningen er gået i fri omsætning, og at adgangen til kontingenttoldbehandling for varerne ikke var ophørt ved kontingentperiodens udløb eller senere, jf. EUTK artikel 121, stk. 1, litra a samt GF artk. 51, stk. 4. Se endvidere afsnit F.A.13 Godtgørelse og fritagelse.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.