Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

F.A.7.1 Formål og lovgrundlag

Formål

En toldkontingentordning åbner mulighed for indførsel af varer uden told eller til nedsat told. Toldkontingentet fastsættes til en bestemt mængde, og når kontingentet er opbrugt, bortfalder toldfordelen.

Toldkontingenterne er fælles for EU og fordeles af Europa-Kommissionen efter først-til-mølle-princippet. Tildelingen sker i kronologisk rækkefølge efter datoerne for antagelse af angivelserne til fri omsætning.

Toldkontingentordninger har to hovedformål:

At begrænse den mængde varer, der kan indføres uden told eller til nedsat told efter en toldpræferenceordning, se afsnit F.A.9 Toldpræference og oprindelse, eller efter en autonom toldsuspensionsordning, se afsnit F.A.6 Toldsuspension. Begrænsningen fastsættes normalt, fordi der er en vis produktion af de pågældende varer i EU, som man fortsat ønsker at give en toldbeskyttelse samtidig med, at der sikres tilstrækkelige forsyninger til forarbejdningsindustrien i EU.

  • At begrænse indførslen af visse "følsomme varer", fx visse fiskeriprodukter, uden betaling af tillægstold til en nærmere fastsat mængde.

Der er også fastsat en række toldkontingenter på baggrund af bilaterale eller multilaterale aftaler om toldfrihed eller toldnedsættelse, der sikrer toldfrihed eller betaling af en nedsat told for en vis mængde varer af en given art.

Lovgrundlag

Toldkontingentordningerne er optaget i en lang række EU-forordninger og -beslutninger. I disse pålægges det Europa-Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne at varetage administrationen af ordningerne.

Reglerne for forvaltning af toldkontingenter findes i EUTK artikel 56, stk. 2, litra d, e og f samt i GF artikel 49-54.

Bestemmelserne om den danske administration af toldkontingenterne fastsættes af skatteministeren med hjemmel i TDL § 2. Bestemmelserne findes i Skatteministeriets bekendtgørelse om toldbehandling TBEK, særligt i § 45.

Oplysninger om kontingentordningerne findes i den elektroniske toldtarif.

Se afsnit F.A.6 Toldsuspension om autonome midlertidige toldsuspensioner og autonome toldkontingentordninger for visse landbrugs- og industriprodukter.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.