Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

F.A.7.1 Formål og lovgrundlag

Formål

En toldkontingentordning åbner mulighed for indførsel af varer uden told eller til nedsat told. Toldkontingentet fastsættes til en bestemt mængde, og når kontingentet er opbrugt, bortfalder toldfordelen.

Toldkontingenterne er fælles for EU og fordeles af Europa-Kommissionen efter først-til-mølle-princippet. Tildelingen sker i kronologisk rækkefølge efter datoerne for antagelse af angivelserne til fri omsætning.

Toldkontingentordninger har to hovedformål:

At begrænse den mængde varer, der kan indføres uden told eller til nedsat told efter en toldpræferenceordning, se afsnit F.A.9 Toldpræference og oprindelse, eller efter en autonom toldsuspensionsordning, se afsnit F.A.6 Toldsuspension. Begrænsningen fastsættes normalt, fordi der er en vis produktion af de pågældende varer i EU, som man fortsat ønsker at give en toldbeskyttelse samtidig med, at der sikres tilstrækkelige forsyninger til forarbejdningsindustrien i EU.

  • At begrænse indførslen af visse "følsomme varer", fx visse fiskeriprodukter, uden betaling af tillægstold til en nærmere fastsat mængde.

Der er også fastsat en række toldkontingenter på baggrund af bilaterale eller multilaterale aftaler om toldfrihed eller toldnedsættelse, der sikrer toldfrihed eller betaling af en nedsat told for en vis mængde varer af en given art.

Lovgrundlag

Toldkontingentordningerne er optaget i en lang række EU-forordninger og -beslutninger. I disse pålægges det Europa-Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne at varetage administrationen af ordningerne.

Reglerne for forvaltning af toldkontingenter findes i EUTK artikel 56, stk. 2, litra d, e og f samt i GF artikel 49-54.

Bestemmelserne om den danske administration af toldkontingenterne fastsættes af skatteministeren med hjemmel i TDL § 2. Bestemmelserne findes i Skatteministeriets bekendtgørelse om toldbehandling TBEK, særligt i § 45.

Oplysninger om kontingentordningerne findes i den elektroniske toldtarif.

Se afsnit F.A.6 Toldsuspension om autonome midlertidige toldsuspensioner og autonome toldkontingentordninger for visse landbrugs- og industriprodukter.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.