Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

F.A.5.1 Formål og lovgrundlag

Indhold

Dette afsnit beskriver formålet og lovgrundlaget for tarifering.

Formål

Den Europæiske Union er en toldunion. Toldunionen er karakteriseret ved fravær af indre grænser for varehandelen, hvorfor varer kan cirkulere frit  mellem EU's medlemslande, mens der er en fælles toldmur over for lande uden for Den Europæiske Union.

Den fælles toldmur opnås bl.a ved anvendelsen af én fælles toldtarif.

EU's Fælles Toldtarif er den Kombinerede Nomenklatur - der forkortes KN. KN udgør endvidere grundlaget for indsamling og udveksling af statistiske oplysninger om EU's udenrigshandel samt medlemslandenes interne handel.

Tarifering er fastlæggelse af varekoden (underpositionen) som en vare hører under i EU's Kombinerede Nomenklatur KN eller i andre nomenklaturer baseret på KN, herunder Toldtariffen. Dette skal ske ensartet i EU, så der anvendes samme toldsats for en konkret vare, uanset hvilket medlemsland den indføres til. Således opnås der en fælles toldmur og en ensartet behandling af de erhvervsdrivende i EU - uanset hvor varen indføres. 

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for tarifering findes i EU's Kombinerede Nomenklatur, KN. Lovgrundlaget er Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 med ændringer. Bilag 1 til forordningen, hvor KN er optrykt, opdateres og ændres hvert år.

KN er udarbejdet på grundlag af Den Internationale Konvention om Det Harmoniserede Varebeskrivelses- og Varenomenklatursystem - i daglig tale Det Harmoniserede System, forkortet HS. HS er udarbejdet af Verdenstoldorganisationen (WCO) og anvendes i flere end 200 lande som grundlag for landenes toldtarif.

KN anvendes som grundlag for tarifering af varer og dermed opkrævning af told mv., se EUTK art. 56-57, samt TDL § 2. Se endvidere TBEK § 6, stk. 8, § 32, stk. 3, § 40, stk. 2 og § 43 stk. 2.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.