Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

F.A.4.4.4 Økonomisk solvens

Det tredje krav, der skal tilfredsstilles før at en AEO bevilling kan udstedes, er at ansøgeren skal være økonomisk solvent. Økonomisk solvent betyder, at ansøgeren har en god økonomisk formåen, og derfor er i stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser under hensyn til den pågældende ansøgers erhvervsaktivitets særlige karakteristika.

Se EUTK artikel 39, litra c.

Kriteriet om ansøgerens økonomiske solvens anses for opfyldt, hvis det kan dokumenteres, at vedkommende har været solvent de seneste 3 år.

Hvis ansøgeren har været etableret i mindre end tre år, vurderes vedkommendes økonomisk solvens på grundlag af regnskaber og andre foreliggende oplysninger.

Når toldmyndighederne kontrollerer, om ansøgeren opfylder kriterierne om økonomisk solvens, skal der tages hensyn til følgende:

a) ansøgeren ikke er under konkursbehandling

b) ansøgeren har de seneste tre år forud for ansøgningens indsendelse opfyldt sine økonomiske forpligtelser med hensyn til betaling af told og alle andre afgifter eller skatter opkrævet ved eller i forbindelse med import eller eksport af varer

c) ansøgeren kan dokumentere tilstrækkelige finansiel formåen til at opfylde sine løfter og forpligtelser i forbindelse med dennes forretningsaktiviteter.

Se GF artikel 26.

Bemærk: Vedrørende kravet om økonomiske forpligtelser i forbindelse med betaling af told, bemærkes det, at en virksomhed kan gives betalingshenstand eller betalingslempelser efter reglerne i EUTK artikel 110-112. Der skal tages hensyn til sådanne lempelser, når det vurderes om ansøgeren har opfyldt sine betalingsforpligtelser. Se også afsnit A.B.7 Told Told, hvori reglerne for betaling og henstand er beskrevet.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.