Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

F.A.3.2.1 En overordnet beskrivelse af Toldunionen og dens opgave

Toldmyndighederne fører tilsyn og foretager kontrol med alle de varer, der passerer EU's ydre grænser, og som kan bevæge sig frit inden for EU's toldområde, når de er frigivet til fri omsætning af toldmyndighederne et sted i EU.

Myndighedsudøvelse er underlagt EU's lovgivning på toldområdet og har et handelspolitisk, sundhedsmæssigt og sikkerhedsmæssigt formål. Hovedopgaverne er at sikre afregning af den korrekte told ved import, sikre overholdelse af særlige toldregler for toldfri varer, også efter import, samt foretage en løbende risikostyring.

Danmark indgår i den Europæiske Toldunion, hvorfor området i høj grad er EU-reguleret. Det indebærer nogle særlige vilkår for og krav til den danske varetagelse af toldopgaverne. Formålet med EU's toldunion og told generelt set er:

  • Handelspolitisk: Understøtte og sikre lige konkurrenceforhold for erhvervslivet i unionen og for Told ikke mindst i erhvervslivet i Danmark (fx antidumping told og begrænsning af import).
  • Sikring og sundhed: Sikre overholdelse af import/eksport restriktioner (fx udryddelsestruede dyr, piratkopier) og beskytte borgerne mod farlige eller sundhedsskadelige varer (fx tekniske standarder og fødevaresikkerhed).
  • Sikkerhed og terror: Beskytte unionen og dens borgerne mod samfundsskadelige aktiviteter og varer (fx værdioverførsler, ulovlig indrejse og våben).

I 2016 blev der i Danmark beregnet og afregnet told for omkring 3 mia. kr. Danmark får 20 pct. (ca. 600 mio. kr.) af toldindtægten for administration af toldopgaven. Teknisk set får Danmark ikke beløbet retur, men fratrækker det som et administrationsgebyr, inden toldindtægterne overføres fra Danmark til EU.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.