Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

F.A.3.1.1 Et kodeks med generelle regler og procedurer

Fællesskabets grundlag i EU er en toldunion. Toldunionen er en af grundstenene i EU og dets indre marked med 28 lande. For at det indre marked kan fungere korrekt, har EU-landene vedtaget nogle standardiserede regler, der anvendes på samme måde af toldmyndighederne i de 28 EU-lande.

Hovedreglen indenfor EU-retten er, at denne har forrang.

Toldområdet er reguleret af forordninger, der har samme virkning som lov i medlemslandet, og man kan som offentlig myndighed eller som borger støtte ret på dem. Forordningerne gælder direkte i alle medlemslande i EU og må ikke laves om til dansk lov, som det gør sig gældende ved direktiver.

Vi har dog i tilknytning til EU-toldlovgivningen indført danske love, både toldbestemmelser, men også strafferegler.

Straffereglerne er sanktioner, som er en følge af overtrædelse af toldlovgivning. De er udarbejdet, så de har et passende niveau, har en vis effektivitet og samtidig virker afskrækkende.

De retlige rammer er EU-Toldkodeksen og de dertil hørende gennemførelsesbestemmelser, som fastlægger de almindelige regler og procedurer, der gælder for varer, der føres ind i eller ud af Unionens toldområde.

Det nye EU-toldkodeks, der blev vedtaget i 2013, forenkler toldreglerne og -procedurerne og effektiviserer handlen. Det gør EU's toldprocedurer meget mere enkle og ensartede i hele Unionens toldområde.

Toldprocedurerne er blevet mere strømlinede og fremover vil elektroniske angivelser og procedurer være hovedreglen og papirbaserede angivelser og procedurer undtagelsen.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.