Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

F.A.12.3 Tilfælde hvor der ikke kræves sikkerhedsstillelse

Der skal ikke kræves sikkerhedsstillelse af:

  • Stater
  • Regionale og lokale forvaltninger eller andre offentligretlige organer, hvor disse forpligter sig som offentlige myndigheder.

Se EUTK art. 89, stk. 7.

Der kræves heller ikke sikkerhedsstillelse i disse tilfælde:

  • Varetransport på Rhinen, Rhinvandvejene, Donau eller Donauvandvejene.
  • Varetransport i faste installationer.
  • I specifikke tilfælde, hvor varerne er henført under proceduren for midlertidig import.
  • Varer, der er under proceduren for EU-forsendelse, og som er omfattet af den forenkling, som fremgår af EUTK art. 233, stk. 4 litra e, og som transporteres ad sø- eller luftvejen mellem EU-havne eller EU-lufthavne.

Se EUTK art. 89, stk. 8.

Som nævnt ovenfor kræves der ikke sikkerhedsstillelse for visse varer, der er henført under proceduren for midlertidig import. Dette gælder for disse tilfælde:

  • Når toldangivelsen kan indgives mundtligt eller ved enhver anden handling, som kan anses for at være en toldangivelse. Se DF art. 141 samt afsnit F.A.16 Henførsel af varer under en toldprocedure.
  • Når der er tale om materialer, som luftfartselskaber, rederier, jernbaneselskaber eller postvirksomheder anvender i international trafik, forudsat at materialerne er forsynet med særlige kendetegn.
  • Tom emballage, forudsat at emballagen er forsynet med uudslettelige og ikke-aftagelige kendetegn.
  • Når den tidligere indehaver af bevillingen til midlertidig import har angivet varerne til proceduren for midlertidig import i overensstemmelse med reglerne for mundtlig angivelse om midlertidig indførsel og reeksport, jf. DF art. 136, eller varer, der anses for at være angivet til midlertidig indførsel og reeksport i.h.t. DF art. 141, og varerne henføres under midlertidig import med samme formål. 

Se DF art. 81 og afsnit F.A.23 Midlertidig import - Midlertidig import for en nærmere beskrivelse af de nævnte tilfælde.

Endelig kan toldmyndighederne undlade at kræve sikkerhedsstillelse, hvis toldskylden, der skal stilles sikkerhed for, ikke overstiger den statistiske tærskelværdi, som er fastsat i EU-Parlamentets og Rådets Forordning Nr. 471/2009 artikel 3, stk. 4. Den statistiske tærskelværdi er for tiden fastsat til 1.000 Euro.

Se EUTK art. 89, stk. 9.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.