Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

F.A.10.5 Toldværdi, forenklet fastsættelse

De danske toldmyndigheder kan give tilladelse til, at toldværdibeløbet fastsættes ud fra specifikke kriterier, når beløbet ikke kan opgøres på den dato, hvor toldangivelsen antages.

Dette gælder for:

  • Den pris, der er betalt eller skal betales efter EUTK art. 70, stk. 2.

  • Elementer, der skal indgå i toldværdien efter EUTK art. 71.

  • Elementer, der ikke skal indgå i toldværdien efter EUTK art. 72.

Beløbet skal beregnes ud fra specifikke kriterier og ud fra toldmyndighedernes undersøgelse af de konkrete forhold. Det vil sige, importens art og omfang samt alle relevante aftaler, oplysninger og dokumenter.

Kravet til, at beløbet fastsættes efter dette skøn, er betinget af, at:

  • Fremgangsmåden med forenklet angivelse efter EUTK art. 166 vil medføre urimeligt høje administrationsudgifter
  • Det vurderes, at den fastsatte toldværdi ikke i væsentlig grad vil afvige fra den toldværdi, der ville blive fastsat, hvis ikke der forelå en tilladelse.

Der kan kun gives tilladelse til en forenklet fastsættelse af toldværdien, når:

  • Ansøgeren opfylder kravene i EUTK art. 39, litra a, om fravær af enhver alvorlig overtrædelse eller gentagne overtrædelser af told- og skattelovgivningen, herunder idømte alvorlige strafbare handlinger i tilknytning til ansøgerens økonomiske virksomhed.

  • Ansøgeren anvender et regnskabssystem, der er i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper.

  • Ansøgerens organisation er egnet til at forvalte varestrømmen og foretage en intern kontrol, der kan afsløre ulovlige eller uregelmæssige transaktioner.

Almindelige anerkendte regnskabsprincipper er defineret i DF art. 1, nr. 20.

Se EUTK art. 73 og DF art. 71.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.