Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

E.A.4.4.6.5 Identifikation af afregningsmålere

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for identifikation for afregningsmålere og om aftagenummer (EAN-nummer).

Afsnittet indeholder:

  • Identifikation
  • Aftagenummer (EAN-nummer).

Identifikation

Identifikation af en afregningsmåler skal sikre en entydig identifikation af en bestemt fysisk måler.

Identifikationen har betydning for energileverandøren og dennes regnskabsførelse, fakturering mv.

Identifikation har også betydning for den forbrugsregistrerede virksomhed, der får leveret energien uden afgift, herunder opgørelse af energiforbruget, som den forbrugsregistrerede virksomhed skal betale afgift af (betaling af nettoafgift).

Identifikationsnummeret skal fremgå af fakturaer, forbrugsopgørelser mv.

Hvis en faktura omfatter energileverancer til flere lokaliteter, skal dette tydeligt fremgå af fakturaen.

De afgiftsmæssigt begrundede krav til et identifikationsnummer i forhold til ordningen om forbrugsregistrering kan kort beskrives således:

  • Identifikationsnummeret skal være entydigt og unikt
  • Der må kun være knyttet én afregningsmåler til identifikationsnummeret
  • Der skal være samhørighed mellem identifikationsnummeret og den fysiske måler.

For energileverandører, der anvender målernummeret som identifikationsnummer, vil ovennævnte krav som udgangspunkt være opfyldt.

Tilsvarende kan målestedsidentifikation/aftagernummer (EAN-nummer) anvendes, hvis ovennævnte krav er opfyldt.

Bemærk

Ved skift af afregningsmåler, skal måle-data for den tidligere afregningsmåler opbevares som en del af regnskabs-/dokumentationsmaterialet.

Aftagenummer (EAN-nummer)

Elbranchen og gasbranchen anvender samme internationale nummereringssystem, der administreres af GS1 Denmark (tidligere EAN-Danmark).

Nummereringssystemets opbygning er ens for elbranchen og gasbranchen.

Systemet består af 18 cifre og er opbygget som vist her:

 Pos 1-2

57 

Danmark 

 Pos 3-7

15151 

Gasforsyningssektoren 

 Pos 3-7

13131 

Elforsyningssektoren 

 Pos 8-10

xxx 

Nummer for netvirksomheden 

 Pos 11-17

yyyyyyy 

7 cifre til fortløbende nummerering af målesteder (tildeles af netvirksomheden) 

 Pos 18

Teknisk kontrolciffer 

De første 10 cifre udgør en international entydig identifikation for netvirksomheden. Pos 11-17 angiver målepunktet. El-netvirksomheden benævner de sidste 11 cifre af EAN-nummeret for "Aftagenummer".

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.