Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

E.A.4.3.8 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse for elektricitet.

Afsnittet indeholder:

 • Elektricitet, der leveres til diplomatiske repræsentationer mv.
 • Elektricitet, der anvendes til produktion af elektricitet
 • Afgiftslempelse for fjernvarme (el-patronordningen)
 • Elektricitet, der anvendes til jernbanedrift
 • Godtgørelse af energiafgifter (momsregistrerede virksomheder)
 • Elektricitet, der leveres fra land til skibe
 • Elbiler
 • Tilbagebetaling af moms af afgifter
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Elektricitet, der leveres til diplomatiske repræsentationer mv.

Leverancer af elektricitet

Elektricitet, som netvirksomheder leverer til diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner med videre, der er omtalt i TDL § 4, samt personer, der er knyttet til disse, er fritaget for afgift. Se ELAL § 11 b, stk. 1.

Af praktiske hensyn administreres ordningen med fritagelse for afgift af elektricitet som en godtgørelsesordning. Dette indebærer, at bestemmelsen ikke direkte berører netvirksomhedernes opkrævning af afgift.

Repræsentationer med videre kan efter ansøgning til Skatteforvaltningen få godtgjort elafgiften.

Fjernvarme

Fritagelsen for afgift gælder også for fjernvarme direkte fremstillet af elektricitet. Diplomatiske repræsentationer, konsulater og her repræsenterede internationale organisationers kontorer kan få godtgjort afgiftsbelastningen på den leverede fjernvarme.

Repræsentationer med videre kan efter ansøgning til Skatteforvaltningen få godtgjort afgiften på varme.

Se også

Se også blanket (23.006), der anvendes ved anmodning om godtgørelse af afgiften på elektricitet og afgiften på varme. Blanketten findes på Skatteforvaltningens hjemmeside https://www.skat.dk/.

Elektricitet, der anvendes til produktion af elektricitet

Der er fuld afgiftsfrihed for elektricitet, der anvendes direkte til produktion af elektricitet samt til at opretholde muligheden for produktion af elektricitet. Se ELAL § 11, stk. 1 og 5 og ELAL § 11 c, stk. 2.

Se også

Se også afsnit E.A.4.4.10.4 Eget forbrug af elektricitet i kraftvarmeværker om afgiftsregler ved produktion af elektricitet og kraftvarme (eget forbrug af elektricitet i kraftvarmeværker).

Afgiftslempelse for fjernvarme (el-patronordningen)

Momsregistrerede varmeproducenter har på visse betingelser ret til afgiftslempelse for fjernvarme, der produceres af elektricitet eller af afgiftspligtige brændsler. Se blandt andet ELAL § 11, stk. 7 og 8.

Ordningen, der også kaldes "el-patronordningen", findes også i gasafgiftsloven, kulafgiftsloven, mineralolieafgiftsloven og CO2-afgiftsloven.

Se også

Se også afsnit E.A.4.3.9 Afgiftslempelse for fjernvarme (el-patronordningen) om afgiftslempelse for fjernvarme (el-patronordningen).

Elektricitet, der anvendes til jernbanedrift

Elafgift godtgøres af elektricitet indtil 0,4 øre pr. kWh, der anvendes som kørestrøm til el-tog til personbefordring.

Efter ikrafttræden af el-engrosmodellen den 1. april 2016 er godtgørelsen betinget af:

1) at det fremgår af købsaftalen mellem elhandelsvirksomheden eller anden elhandler end elhandelsvirksomheden, og togoperatøren, at forbrugeren er en virksomhed, som forbruger kørestrøm, der anvendes af eltog til personbefordring, med angivelse af forbrugerens CVR- eller SE- nummer, og

2) at fakturaer vedrørende de aftalte leverancer af elektricitet mellem elhandelsvirksomheden eller anden elhandler end elhandelsvirksomheden og togoperatøren indeholder oplysning om forbrugerens aktuelle CVR- eller SE-nummer.

Se ELAL § 11 b, stk. 2 og § 11 c, stk. 1.

Elektricitet til fx belysning af baneområder, drift af signaler og sporskifter er ikke omfattet af ELAL § 11 b, stk. 2.

Elektricitet, der anvendes som kørestrøm til el-tog til godstransport, er omfattet af godtgørelsesreglerne for momsregistrerede virksomheder. Se ELAL § 11 og § 11 c.

Se også

Se også

Godtgørelse af energiafgifter (momsregistrerede virksomheder)

Momsregistrerede virksomheder har på visse betingelser ret til godtgørelse af energiafgifter på energiprodukter.

Se afsnit E.A.4.6.3.2 Godtgørelse af afgift af elektricitet

Elektricitet, der leveres fra land til skibe

Skibe, der ligger til kaj i havn, har på visse betingelser ret til at få godtgørelse af afgift for leveret elektricitet direkte fra land, bortset fra 0,4 øre pr. kWh. Se ELAL § 11 b, stk. 3 og 4. 

De nærmere betingelser for godtgørelse er beskrevet i E.A.4.6.3.2 Godtgørelse af afgift af elektricitet

  Elbiler

  Der gælder en tidsbegrænset ordning for godtgørelse af elektricitet anvendt til opladning af elbiler, herunder elbusser. Ordningen er nærmere beskrevet i E.A.4.6.3.2 Godtgørelse af afgift af elektricitet. Se lov nr. 1353 af 21. december 2012 med senere ændringer.

  Tilbagebetaling af moms af afgifter

  Hvis en virksomhed ikke kan fradrage moms af afgifter som indgående moms i sit momsregnskab, når selve afgiften godtgøres, kan der ske tilbagebetaling af momsen af afgiften efter ML (momsloven) § 45, stk. 1.

  Dette kan eventuelt være relevant i forbindelse med momsfrie erhvervsmæssige aktiviteter.

  Se også afsnit D.A.12.6 Godtgørelse af ikke-fradragsberettiget moms af godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift ML § 45, stk. 16.

  Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

  Skemaet viser relevante afgørelser på området:

  Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
  EU-domme
  ►C-571/21◄

  ►EU-Domstolen fandt, at artikel 14, stk. 1, litra a), første punktum, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet, sammenholdt med direktivets artikel 21, stk. 3, andet punktum, skal fortolkes således, at afgiftsfritagelsen for »elektricitet, der anvendes til produktion af elektricitet«, der er fastsat i denne bestemmelse, ikke omfatter den elektricitet, der anvendes i forbindelse med udvinding af et energiprodukt, såsom brunkul, i et åbent brud, når denne elektricitet ikke anvendes i forbindelse med den tekniske proces i produktionen af elektricitet, men med henblik på fremstillingen af et energiprodukt. Denne fritagelse kan derimod omfatte omdannelsen og viderebehandlingen af dette energiprodukt i el-kraftværker med henblik på produktion af elektricitet, for så vidt som disse processer er uomgængelige og direkte bidrager til den tekniske proces i denne produktion.

  EU-Domstolen fandt videre, at artikel 14, stk. 1, litra a), første punktum, i direktiv 2003/96, skal fortolkes således, at den afgiftsfritagelse for »elektricitet, der anvendes til at opretholde muligheden for produktion af elektricitet«, som er fastsat i denne bestemmelse, kan omfatte den elektricitet, der er beregnet til drift af silosystemer til oplagring af et energiprodukt, såsom brunkul, og for transportmidler, der gør det muligt at transportere dette produkt, når sådanne processer finder sted inde i el-kraftværker, forudsat at de er uomgængelige og direkte bidrager til at opretholde muligheden i den tekniske proces for produktion af elektricitet, for så vidt som disse processer er nødvendige for at sikre opretholdelsen af muligheden for en uafbrudt produktion af elektricitet.◄

   

  Skatterådet

  SKM2018.626.SR

  Skatterådet kunne bekræfte, at elektricitet fra land- og havvindmøller, der skulle anvendes i vindmølleejers varmeforsyningsanlæg, var afgiftsfri, da varmeforsyningsanlæg og vindmøller var direkte forbundne via samme interne net, jf. elafgiftslovens § 2, stk. 1, litra c. Det kunne endvidere bekræftes, at spørger under visse forudsætninger kunne få delvis afgiftsgodtgørelse for den elektricitet fra det offentlige net, der anvendtes i varmeforsyningsanlægget, jf. elafgiftslovens § 11, stk. 3, 7. pkt.

   

  SKM2017.647.SR

  Skatterådet kunne bekræfte, at spørger kunne få godtgjort elafgiften af forbruget fra en varmepumpe, som blev anvendt til nedkøling af sprit. Det skyldtes, at varmepumpen blev anvendt som led i spørgers produktion.

  Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at der ikke skulle betales overskudsvarmeafgift af overskudsvarmeafgiften.

   
  Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

  ,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

  Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

  Skattesager
  Befordring
  Rejse
  Erhvervsmæssige udgifter
  Personalegoder
  Lønmodtagere
  Virksomheder
  Ægteskab og samliv
  Børn
  Bolig og fast ejendom
  Motor
  Pension
  Aktier og obligationer
  Gaver
  Arv
  Arbejde i udlandet
  Flytning til og fra Danmark
  Told og afgift
  ! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.