Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

E.A.4.2.8.5 Andre kvoteomfattede værker

Indhold

Afsnittet handler om reglerne for andre kvoteomfattede end de centrale kraftvarmeværker.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftsgrundlaget
  • Eksempler.

Se også

Se også afsnit E.A.4.2.8.3 Oversigt over relevante bestemmelser om opgørelse af brændværdi, årlig regulering og henvendelse til Skatteforvaltningen.

Afgiftsgrundlaget

Kvoteomfattede ikke-centrale affaldsforbrændingsanlæg (dvs. kvoteomfattede anlæg som ikke er omfattet af kulafgiftslovens bilag 1), skal opgøre den afgiftspligtige mængde, som det faktiske energiindhold i den indfyrede mængde afgiftspligtigt affald for anlægget.

Når der produceres både varme og elektricitet, skal den del af energiindholdet i det indfyrede afgiftspligtige affald, som er brugt til produktion af elektricitet, dog ikke medregnes til den afgiftspligtige mængde.

Den producerede varme og elektricitet skal måles, se også afsnit E.A.4.4.10.2 Fordeling af brændsler mellem el- og varmeproduktion i kraftvarmeværker om fordeling af brændsler mellem el- og varmeproduktion i kraftværker.

Denne del beregnes efter fordelingsreglerne i KULAL § 7, stk. 1. Se afsnit E.A.4.4.10 Afgiftsregler om produktion af elektricitet og kraftvarme afgiftsregler om produktion af elektricitet og kraftvarme. 

Kvoteomfattede virksomheder, hvor det faktiske energiindhold i den indfyrede mængde afgiftspligtigt affald ikke opgøres i forbindelse med opgørelsen af udledt CO2 efter lov om CO2-kvoter, skal opgøre den afgiftspligtige mængde for denne situation efter de regler, som gælder for affaldsforbrændingsanlæg, som ikke er CO2-kvoteomfattede. Se afsnit E.A.4.2.8.6 Ikke-kvoteomfattede virksomheder, som kun fyrer med affald - E.A.4.2.8.9 Ikke-kvoteomfattede virksomheder med røggaskondensator, som fyrer med affald og andre brændsler for opgørelse af afgiftsgrundlaget for tillægsafgiften for ikke-kvoteomfattede virksomheder.

Virksomheder, der blev kvoteomfattet pr. 1. januar 2013 og som tidligere var berettiget til reduktion af den afgiftspligtige mængde efter KULAL § 5, stk. 11, kan fortsat opnå dette fradrag. Se også afsnit E.A.4.2.8.10 Bortkølet varme og bundfradrag (ikke-kvoteomfattede virksomheder) om bortkølet varme og bundfradrag.

Se KULAL § 5, stk. 6.

Eksempler

Nedenfor vises eksempler på beregning af afgiftsgrundlaget for tillægsafgiften for kvoteomfattede ikke-centrale værker. Se afsnit E.A.4.4.10 Afgiftsregler om produktion af elektricitet og kraftvarme for en nærmere beskrivelse af formlerne til fordeling af brændsler ved kraftvarmeproduktion. Eksemplet tager udgangspunkt i, at energiindholdet i det afgiftspligtige affald er kendt.

Eksempel 1

 

 

Brændsel

 :

Affald + Andre brændsler

Producerer

 :

Varme

Afgiftsgrundlag

 =

Energiindhold i indfyret mængde afgiftspligtigt affald 

Målinger

 :

Affald 100 GJ

Afgiftsgrundlag

 =

100 GJ

Eksempel 2

 

 

Brændsel

 :

Affald + Andre brændsler

Producerer

 :

Elektricitet + Varme

Målinger

 =

Affald 100 GJ, Andre brændsler 1.000 GJ, Produceret varme 500 GJ, Produceret elektricitet 250 GJ 

 

 

 

 

 

V-formel 1,20

Produceret varme på affald

 =

Produceret varme * Affald/(Affald + Andre brændsler)

Produceret varme på affald

 =

500 GJ *100 GJ/(100 + 1.000)GJ = 45 GJ

Afgiftsgrundlag efter V-formel 1,20

 =

45 GJ/1,20 = 38 GJ

Eller

 

 

 

 

E-formel 0,67

Produceret elektricitet på affald

 = 

Produceret elektricitet * Affald/(Affald + Andre brændsler)

Produceret elektricitet på affald

 =

250 GJ *100 GJ/(100 + 1.000)GJ = 23 GJ

Afgiftsgrundlag efter E-formel 0,67

 =

100 GJ - 23 GJ/0,67 = 66 GJ

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.