Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

E.A.4.2.8.10 Bortkølet varme og bundfradrag (ikke-kvoteomfattede virksomheder)

Bortkølet varme

Ikke-kvoteomfattede affaldsforbrændingsvirksomheder skal medregne bortkølet varme ved opgørelsen af den afgiftspligtige mængde, som der skal betales tillægsafgift af. Se KULAL § 5, stk. 11.

Fradrag i afgiftsgrundlaget

Virksomheder, der tidligere har bortkølet varme, kan dog på visse betingelser opnå et fradrag i den producerede mængde varme. Fradraget tager udgangspunkt i produktionen af elektricitet og varme i 2008.

Virksomhederne kan opnå en lempelse i tillægsafgiften under forudsætning af, at virksomhederne producerede både elektricitet og varme i 2008. Lempelsen ydes som et fradrag i bortkølet varme, der indgår i beregningen af afgift for et kalenderår.

Dette fradrag opgøres som mængden af den bortkølede varme i 2008, men fratrukket en mængde svarende til 10 pct. af summen af den producerede elektricitet og den producerede varme, inkl. den bortkølede varme, i 2008. Fradraget i den bortkølede varme kan dog ikke overstige to gange produktionen af elektricitet i 2008.

Desuden kan fradraget ikke overstige mængden af bortkølet varme i et kalenderår, hvori fradraget udnyttes. Uudnyttet fradrag udbetales ikke og kan ikke overføres til andre år.

Virksomheden skal kunne dokumentere opgørelsen af fradraget og på forlangende fremvise dokumentationen over for Skattestyrelsen.

Lempelsen er tilrettelagt, så det sikres, at det fremover ikke vil kunne betale sig at bortkøle frem for at udnytte varmen fra forbrænding af affald.

Bemærk

Affaldsforbrændingsanlæg, som pr. 1. januar 2013 er nytilkomne CO2-kvoteomfattede virksomheder, kan fortsat opnå dette fradrag, hvis anlægget var berettiget til fradraget i perioden 2010-2012. Se KULAL § 5, stk. 5 og 6.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.