Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

E.A.4.2.8.6 Ikke-kvoteomfattede virksomheder, som kun fyrer med affald

Indhold

Afsnittet handler om reglerne for ikke-kvoteomfattede virksomheder, som kun fyrer med affald.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftsgrundlaget
  • Varmeproduktion
  • Produktion af varme og elektricitet
  • Eksempler.

Afgiftsgrundlaget

Ikke-kvoteomfattede virksomheder opgør ikke energiindholdet i det indfyrede affald. Afgiftsgrundlaget opgøres i stedet ved at "regne baglæns" i forhold til den fremstillede varme og eventuel elektricitet.

Den producerede varme og elektricitet, hvis der produceres elektricitet, skal måles. Ved opgørelse af afgiftsgrundlaget for tillægsafgiften skal bortkølet varme også måles og indgå i afgiftsgrundlaget. Se afsnit E.A.4.4.10.2 Fordeling af brændsler mellem el- og varmeproduktion i kraftvarmeværker om fordeling af brændsler mellem el- og varmeproduktion i kraftvarmeværker.

Varmeproduktion

Ikke-kvoteomfattede virksomheder, som kun fyrer med afgiftspligtigt affald, skal opgøre den afgiftspligtige mængde, hvoraf der skal betales tillægsafgift, som den varme, der produceres ved forbrænding af afgiftspligtigt affald, divideret med 0,85. 0,85 er en fastsat værdi for anlæggets virkningsgrad.

Afgiftsgrundlaget, hvis der kun fremstilles varme er

Afgiftsgrundlaget =  produceret varme
                                                0,85

Se KULAL § 5, stk. 7.

Bestemmelsen er kun relevant ved opgørelse af afgiftsgrundlaget for CO2-afgiften.

Tillægsafgiften opgøres i praksis efter KULAL § 5, stk. 13, hvorefter anlæg, som kun producerer varme, kan opgør afgiftsgrundlaget som den producerede varme delt med 1,2. Herved sikres det, at tillægsafgiften ikke overstiger 26,5 kr./GJ.

Afgiftsgrundlaget = produceret varme
                                                1,2

►Det bemærkes at afgiftsgrundlaget ved denne metode opgøres efter kulafgiftslovens § 5, stk. 2 og 4 inklusive bortkølet varme, se også eksempel 1 forneden.◄

Produktion af varme og elektricitet

Hvis der produceres både varme og elektricitet, opgøres den afgiftspligtige mængde dog som den varme, der produceres ved forbrænding af afgiftspligtigt affald, divideret med 1,20 (V-formel).

Afgiftsgrundlaget er ved brug af V-formel

Afgiftsgrundlaget = produceret varme
                                                1,2

Hvis der produceres både varme og elektricitet, kan den afgiftspligtige mængde også opgøres som summen af energiindholdet i den producerede varme og elektricitet fra afgiftspligtigt affald divideret med 0,85 og fratrukket energiindholdet i den producerede elektricitet divideret med 0,67 (E-formel).

Afgiftsgrundlaget er ved brug af E-formel

Afgiftsgrundlag = produceret varme + produceret elektricitet    produceret elektricitet
                                                               0,85                                                         0,67 

Den af de to sidstnævnte metoder, som virksomhederne vælger, skal benyttes i hele kalenderåret. Metoden skal være den samme, som eventuelt benyttes i kalenderåret ved tilsvarende opgørelser efter KULAL § 5, stk. 8 (perioder, hvor der anvendes andet brændsel end afgiftspligtigt affald) og KULAL § 7, stk. 1 (fritagelse for brændsler til produktion af elektricitet).

Se KULAL § 5, stk. 7.

Eksempler

Nedenfor vises eksempler på beregning af afgiftsgrundlaget for tillægsafgiften for ikke-kvoteomfattede virksomheder, som kun fyrer med affald.

Eksempel 1

   

Brændsel

 :

Affald

Producerer

 :

Varme

Målinger

 :

Produceret varme 650 GJ, leveret varme 450 GJ 

Afgiftsgrundlag efter § 5, stk. 7 relevant ved opgørelse af CO2-afgiften

 =

Produceret varme/0,85

Afgiftsgrundlag 

 =

650 GJ/0,85 = 765 GJ

►Det forudsættes, at virksomheden opgør tillægsafgiften efter reglerne i KULAL § 5, stk. 13. hvorefter afgiftsgrundlaget reduceres med 1,2.◄

►Afgiftsgrundlag efter § 5, stk. 2 inkl. bortkølet varme/1,2◄
►Målinger◄

=

►Leveret varme 400 GJ, bortkølet varme 100 GJ◄
Afgiftsgrundlag efter § 5, stk. 13 til opgørelse af tillægsafgiften ►Produceret varme/1,2◄
Afgiftsgrundlag ►500 GJ/1,2 = 417 GJ

Eksempel 2

Brændsel

 :

Affald

Producerer

 :

Elektricitet + Varme

Målinger 

 =

Produceret varme 500 GJ, Produceret elektricitet 100 GJ

 

 V-formel 1,2

Afgiftsgrundlag efter V-formel 1,2  

 =

Produceret varme/1,2 

Afgiftsgrundlag efter V-formel 1,2

 =

500 GJ/1,2 = 417 GJ

Eller

 

 E-formel 0,67

Afgiftsgrundlag efter E-formel 0,67

 =

((Produceret elektricitet + Produceret varme)/0,85) - (Produceret elektricitet/0,67)

Afgiftsgrundlag efter E-formel 0,67

 =

((100GJ + 500 GJ)/0,85) - (100 GJ/0,67) = 557 GJ

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.