Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

E.A.4.2.6.2 Opgørelse af den afgiftspligtige mængde for forbrugsregistrerede virksomheder og registrerede mellemhandlere af varme

Indhold

Afsnittet handler om, hvordan virksomheder, som er forbrugsregistrerede for brug af varme efter KULAL § 2, stk. 4, og virksomheder, som sælger varme til forbrugsregistrerede virksomheder, skal opgøre den afgiftspligtige mængde.

Afsnittet indeholder:

 • Opgørelse af den afgiftspligtige mængde hos forbrugsregistrerede virksomheder
 • Opgørelse af den afgiftspligtige mængde hos mellemhandlere af varme
 • Opgørelse af den afgiftspligtige mængde hos decentrale og industrielle kraftvarmeværker.

Bemærk

Forbrugsregistrerede virksomheder kan modtage varme uden afgift. Når afgiftsperioden er gået, opgør virksomheden

 • hvor meget af energien (varmen), som er anvendt til godtgørelsesberettigede formål
 • hvor meget energi- og CO2-afgift, som skal betales.

Herved undgår virksomheden først at betale afgiften til energileverandører og derefter søge om godtgørelse af afgift hos Skatteforvaltningen.

Opgørelse af den afgiftspligtige mængde hos forbrugsregistrerede virksomheder

Forbrugsregistrerede virksomheder skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode som den mængde afgiftspligtige varer, herunder affaldsvarmeafgift og tillægsafgift på affald/affaldsvarme, der er indeholdt i leverancen af varme fra

 • et registreret centralt kraftvarmeværk,
 • en affaldsforbrændingsvirksomhed registreret efter KULAL § 2, stk. 2,
 • et decentralt, industrielt kraftvarmeværk registreret efter KULAL § 2, stk. 5, eller
 • mellemhandler af varme registreret efter KULAL § 2, stk. 5.

og hvor afgiften, som er indeholdt i varmeleverancen, ikke opfylder betingelserne for godtgørelse efter KULAL §§ 8 og 8a. Dvs. der er ingen godtgørelse for varme, som ikke er brugt til proces omfattet af KULAL § 8, og reduceret godtgørelse af varme til proces efter KULAL § 8 a.

Se KULAL § 5, stk. 20.

Se også

Se også afsnit E.A.4.6 Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift om godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift.

Opgørelse af den afgiftspligtige mængde hos mellemhandlere

Virksomheder, der er registreret for mellemhandel af varme efter KULAL § 2, stk. 5, skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode som den mængde afgiftspligtige varer, herunder affaldsvarmeafgift og tillægsafgift på affald/affaldsvarme, der er indeholdt i leverancen af varme uden afgift fra

 • et registreret centralt kraftvarmeværk, eller
 • en affaldsforbrændingsvirksomhed registreret efter KULAL § 2, stk. 2.

Ved opgørelsen kan virksomheden fradrage afgiftspligtige varer, herunder affaldsvarmeafgift og tillægsafgift på affald/affaldsvarme, der er indeholdt i varmeleverancen til forbrugsregistrerede virksomheder.

Se KULAL § 5, stk. 21.

Opgørelse af den afgiftspligtige mængde hos decentrale og industrielle kraftvarmeværker

Decentrale og industrielle kraftvarmeværker, der er registreret for handel med varme efter KULAL § 2, stk. 5, skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode som den mængde kulafgiftspligtige varer og affaldsbaseret varme, som virksomheden ikke kan få afgiftsfritagelse for til fremstilling af elektricitet efter KULAL § 7, stk. 1 eller KULAL § 7, stk. 5.

Ved opgørelsen kan virksomheden fradrage afgiftspligtige varer, herunder affaldsvarmeafgift og tillægsafgift på affald/affaldsvarme, der er indeholdt i varmeleverancen til forbrugsregistrerede virksomheder.

Se KULAL § 5, stk. 22.

Se også

Se afsnit E.A.4.4.6 om bestemmelserne for opgørelse af afgiftsgrundlaget, krav til dokumentation, regneeksempler mv. i forbindelse med forbrugsregistrering.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.