Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-1
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.3.2.1 Regel og lovgrundlag

Indhold

Dette afsnit indeholder en kort introduktion til reglerne for afgift på vin.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Lovgrundlag
  • Historik.

Regel

Der er afgift på vin, som produceres i Danmark eller som importeres her til landet. Se øl- og vinafgiftslovens (ØLVINAL) § 3.

Vinafgiften omfatter også vinbaserede alkoholsodavand, cider og frugtvin. Udover selve vinafgiften er der en tillægsafgift på alkoholsodavand. Se ØLVINAL §3C.

Lovgrundlag

Afgift på vin fremgår af lovbekendtgørelse nr. 1062 af 26. august 2013 om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven).

Der bliver opkrævet en tillægsafgift af vinafgiftspligtige drikkevarer i form af alkoholsodavand (alkopops, ready-to-drink-drikke mv.) fra den 1. juni 2005 efter lov nr. 1392 af 20. december 2004. Afgiften af alkoholsodavand er pr. 1. august 2010 udvidet til også at omfatte cider og frugtvin, herunder cider- og frugtvinsbaserede alkoholsodavand. Se lov nr. 626 af 11. juni 2010.

Afgiftssatserne for vin og vinbaserede alkoholsodavand er senest ændret ved lov nr. 924 af 18. september 2012 xmed senere ændringerx om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love.

Der er med hjemmel i øl- og vinafgiftsloven udstedt bekendtgørelse nr. 187 af 26. februar 2013 (ØLVINALbek) om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. Bekendtgørelsen er ændret ved bekendtgørelse nr. 1496 af 13. december 2013.

Reglerne for afgift af vin er harmoniseret i EU. De harmoniserede regler findes i xRådets direktiv nr. 83 af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikke xog Rådets direktiv nr. 84 af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer.

Reglerne for forsendelse og kontrol af vinafgiftspligtige varer er harmoniseret i xRådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØFx. Reglerne for forsendelse og kontrol af varer, der er pålagt harmoniserede afgifter er beskrevet i afsnit E.A.1.8 Særligt for varer omfattet af harmoniserede afgifter.

Se også

Se også afsnit E.A.1.8 Særligt for varer omfattet af harmoniserede afgifter om varer omfattet af harmoniserede afgifter. 

Historik

Afgiften på vin blev indført i 1922.

Den nuværende øl- og vinafgiftslov, lov nr. 1015 af 19. december 1992, trådte i kraft den 1. januar 1993 og indeholdt blandt andet en tilpasning til EU's bestemmelser.

Loven er efterfølgende ændret et antal gange, og ændringerne er indarbejdet i lovbekendtgørelse nr. 1062 af 26. august 2013 om afgift af øl, vin og frugtvin mm. med senere ændringer.

Kilde: Skat

Læs også:

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

BEREGNER
Skatteberegning 2017 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2017, kan du beregne skatten for indkomståret 2017. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2016, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2016.

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.