Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

E.A.1.5 Sikkerhedsstillelse

Indhold

Afsnittet beskriver betingelserne for, hvornår der skal stilles sikkerhed for betaling af afgift.

Afsnittet indeholder:

  • Betingelser
  • Former for sikkerhedsstillelse.

Betingelser

Ved salg af varer, der er omfattet af EU-punktafgifterne, skal der stilles sikkerhed for betaling af afgift ved autorisation/registrering som oplagshaver, vareafsender, autoriseret modtager eller for EU-fjernsalg.

Sikkerhedsstillelsen er minimum følgende beløb:

Lovområde

Vareart

Sikkerheds-
stillelse
(minimum)

Øl- og vinafgiftsloven

Øl, vin og frugtvin

10.000 kr.

Spiritusafgiftsloven

Spiritus

30.000 kr.

Tobaksafgiftsloven

Tobak

10.000 kr.

Mineralolieafgiftsloven

Olie, benzin og gas

50.000 kr.

Mineralolieafgiftsloven

Smøreolieprodukter og karburatorvæske

10.000 kr.

Der stilles sikkerhed for hver enkelt lov. Virksomheder, der er registreret for flere varearter inden for samme lov, skal derfor kun stille én sikkerhed.

Sikkerhedens endelige størrelse fastsættes af Skatteforvaltningen efter en vurdering af risiko for afgiftstab, under hensyn til mængde eller art af varer, som virksomheden kan håndtere i henhold til sin registrering. Ved fastsættelse af sikkerhedens størrelse for varer omfattet af mineralolieafgiftsloven kan også indgå risikoen for miljøpåvirkning. Sikkerhedsstillelsen gælder desuden som sikkerhed ved transport af ubeskattede varer inden for EU.

Handel med visse mineralolieprodukter

Ved EU-handel med visse mineralolieprodukter er sikkerhedsstillelsen mindst 10.000 kr.

Former for sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelsen kan ske kontant eller i form af en bankgaranti. Sikkerhed kan også stilles i form af

  • selvskyldnerkaution fra forsikringsselskaber eller pengeinstitutter
  • indlånsbøger med pengeinstitutter eller
  • børsnoterede obligationer, som er ihændehaverpapirer.

Selvskyldnerkautionsbeviser skal være affattet efter retningslinjer fra Skatteforvaltningen.

Se også

Se også A.D.9.1.1 Når virksomheden anmelder sig til registrering om når virksomheden anmelder sig til registrering.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.