Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.1.5 Sikkerhedsstillelse

Indhold

Afsnittet beskriver betingelserne for, hvornår der skal stilles sikkerhed for betaling af afgift.

Afsnittet indeholder:

  • Betingelser
  • Former for sikkerhedsstillelse.

Betingelser

Ved salg af varer, der er omfattet af EU-punktafgifterne, skal der stilles sikkerhed for betaling af afgift ved autorisation/registrering som oplagshaver, vareafsender, for EU-fjernsalg eller ved erhvervsmæssig oplægning.

Sikkerhedsstillelsen er minimum følgende beløb:

Lovområde

Vareart

Sikkerheds-
stillelse
(minimum)

Øl- og vinafgiftsloven

Øl, vin og frugtvin

10.000 kr.

Spiritusafgiftsloven

Spiritus

200.000 kr.

Tobaksafgiftsloven

Tobak

10.000 kr.

Mineralolieafgiftsloven

Olie, benzin og gas

50.000 kr.

Mineralolieafgiftsloven

Smøreolieprodukter og karburatorvæske

10.000 kr.

Der stilles sikkerhed for hver enkelt lov. Virksomheder, der er registreret for flere varearter inden for samme lov, skal derfor kun stille én sikkerhed.

Sikkerhedens endelige størrelse fastsættes af SKAT efter en vurdering af risiko for afgiftstab, under hensyn til mængde eller art af varer, som virksomheden kan håntere i henhold til sin registrering. Ved fastsættelse af sikkerhedens størrelse for varer omfattet af mineralolieafgiftsloven kan også indgå risikoen for miljøpåvirkning. Sikkerhedsstillelsen gælder desuden som sikkerhed ved transport af ubeskattede varer inden for EU.

Handel med visse mineralolieprodukter

Ved EU-handel med visse mineralolieprodukter er sikkerhedsstillelsen mindst 10.000 kr.

Motorkøretøjer

Virksomheder, der registreres efter lov om registreringsafgift af motorkøretøjer, skal stille en sikkerhed på mindst 200.000 kr. for skyldige afgifter.

Former for sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelsen kan ske kontant eller i form af en bankgaranti. Sikkerhed kan også stilles i form af

  • selvskyldnerkaution fra forsikringsselskaber eller pengeinstitutter
  • indlånsbøger med pengeinstitutter eller
  • børsnoterede obligationer, som er ihændehaverpapirer.

Selvskyldnerkautionsbeviser skal være affattet efter retningslinjer fra SKAT.

Se også

Se også G.A.3.3.1.1 Når virksomheden anmelder sig til registrering Når virksomheden anmelder sig til registrering.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.