Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.9 Momssatsen ML § 33

Indhold

Afsnittet handler om momssatsens størrelse, både nu og tidligere. Se ML § 33.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Tidligere momssatser.

Lovgrundlag

ML (momsloven) § 33 har følgende ordlyd:

"Afgiften udgør 25 pct. af afgiftsgrundlaget."

Momssystemdirektivets artikel 96 har følgende ordlyd:

"Medlemsstaterne anvender en normalsats for momsen, som fastsættes af hver enkelt medlemsstat som en procentsats af afgiftsgrundlaget, og som er ens for levering af varer og for levering af ydelser."

Bemærk

  • Når momsen udgør 25 pct. af afgiftsgrundlaget, svarer det til, at momsen udgør 20 pct. af prisen inkl. moms.
  • Momssatsen er ens for alle varer og ydelser, der er omfattet af momspligten. En række varer og ydelser kan dog leveres med 0-momssats. Se afsnit D.A.10 Momsfritagelser med fradragsret om Momsfritagelser med fradragsret.

Se også

Se også afsnit D.A.8.1 Momsgrundlag ved indenlandske leverancer mod vederlag ML §§ 27-30 om momsgrundlaget, der bl.a. beskriver, hvilke beløb der skal lægges til grund ved beregningen af moms.

Tidligere momssatser

Momssatsen er ændret flere gange, siden momsloven trådte i kraft i 1967.

De tal, der nedenfor er anført i parentes, angiver den procentdel, som momsen udgør af beløbet inkl. moms:

01.01.92 -

25 pct.

(20 pct.)

30.06.80 - 31.12.91

22 pct.

(18,03 pct.)

01.10.78 - 29.06.80

20,25 pct.

(16,84 pct.)

02.10.77 - 30.09.78

18 pct.

(15,25 pct.)

01.03.76 - 01.10.77

15 pct.

(13,04 pct.)

29.09.75 - 29.02.76*)

9,25 pct.

(8,47 pct.)

29.06.70 - 28.09.75

15 pct.

(13,04 pct.)

01.04.68 - 28.06.70

12,5 pct.

(11,11 pct.)

03.07.67 - 31.03.68

10 pct.

(9,09 pct.)

*) Den midlertidige nedsættelse af momssatsen omfattede ikke følgende varer og ydelser, der fortsat var belagt med en momssats på 15 pct.: Salg og udlejning af motorkøretøjer, el, telefon, telegraf og lign. samt radio- og fjernsynsudsendelser.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.