Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.8.1.1.7.10 Miljøstyrelsens tilskudsordninger

Nogle af Miljøstyrelsens tilskudsordninger er anset for momspligtige, og nogle tilskudsordninger er anset for momsfrie. Se TfS1998, 749TSS:

 • Momspligtige ordninger: Tilskud til indsamling af dæk er momspligtige. Styrelsen lægger vægt på, at tilskuddet er indsamlerens betaling for en ydelse, nemlig indsamling af dæk mv.
 • Momsfrie ordninger: værditabsordningen for boligejere, teknologipuljen, aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler.

Miljøstyrelsens tilskud til dækning af et udviklingsprojekts udgifter i henhold til lovgivningen om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram blev anset for momsfrit. Se SKM2017.640.SR. 

Se også

Se også Momsvejledningen 2011-2, afsnit G.1.1.1.1 om den nu ophævede tilskudsordning for

 • Indsamling af blyakkumulatorer
 • Indsamling af lukkede nikkel-cadmium batterier   
 • Kompensationsordningen for affaldsafgift
 • tilskud til bortskaffelse af spildolie
 • udviklings- og demonstrationsprojekter vedrørende genbrug
 • renere teknologi
 • miljøstyring og miljørevision mv. i virksomheder
 • nedbringelse af okkergener i vandløb
 • gennemførelse af vandløbsrestaureringer
 • Pulje til grøn beskæftigelse
 • støtte til forureningstruede vandindvindinger
 • aktionsplan for økologisk fremstilling

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer     

Skatterådet

SKM2017.640.SR

Skatterådet bekræftede, at et tilskud til gennemførelse af et udviklingsprojekt, som spørger modtog fra Miljøstyrelsen i henhold til lovgivningen om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, faldt uden for momslovens anvendelsesområde, hvorfor spørger ikke skulle afregne moms af tilskuddet. Skatterådet bekræftede endvidere, at spørger kunne fradrage moms på omkostninger til gennemførelse af projektet.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.