Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.8.1.1.3.4 Renter ML § 27, stk. 3, nr. 4

Indhold

Dette afsnit beskriver, at renter, der ydes ved henstand med købesummens betaling, kan holdes udenfor momsgrundlaget. Se ML § 27, stk. 3, nr. 4.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel
  • Betingelser for at kunne holde renter udenfor momsgrundlaget.

Lovgrundlag

ML (momsloven) § 27, stk. 3, nr. 4, har følgende ordlyd:

"I afgiftsgrundlaget medregnes ikke:

Renter, der beregnes af den til enhver tid skyldige del af købesummen, på betingelse af, at det af købekontrakten eller af bilag vedrørende betalingerne fremgår, hvor meget renten udgør af de enkelte betalinger."

Der er ingen tilsvarende udtrykkelig bestemmelse i momssystemdirektivet. Det følger dog af ML (momsloven) § 27, stk. 1, og momssystemdirektivet artikel 73, at momsgrundlaget er vederlaget.

Regel

ML (momsloven) § 27, stk. 3, nr. 4, er indsat i momsloven for at imødekomme et ønske om, at det i lovteksten udtrykkeligt fastsættes, at almindelige kreditrenter, der ydes ved henstand med købesummens betaling, kan holdes udenfor momsgrundlaget. Se bemærkningerne til lov nr. 102 af 31/3 1967.

Det fremgår af ML (momsloven) § 27, stk. 3, nr. 4, at renter, der beregnes af den til enhver tid skyldige del af købesummen, kan holdes uden for momsgrundlaget på betingelse af, at det af købekontrakten eller af bilag vedrørende betalingerne fremgår, hvor meget renten udgør af de enkelte betalinger.

Betingelser for at kunne holde renter udenfor momsgrundlaget

Der er to betingelser, som begge skal være opfyldte, for at renter kan holdes udenfor momsgrundlaget:

  1. Renter, der beregnes af den til enhver tid skyldige del af købesummen
  2. Når det fremgår af købekontrakten eller af bilag, hvor meget renten udgør af de enkelte betalinger.

Ad a) Renter, der beregnes af den til enhver tid skyldige del af købesummen

Renter kan holdes udenfor momsgrundlaget, hvis der er tale om renter, der beregnes af den til enhver tid skyldige del af købesummen. Denne betingelse kan fx være opfyldt ved, at renten ved den månedlige indbetaling beregnes som en procentandel af den pågældende måneds saldo. Rentetillæg ved salg på afbetaling skal indgå i momsgrundlaget, hvis tillægget er opført særskilt i købekontrakten som lig en vis procent af det skyldige beløb, og restbeløbet inkl. rentetillægget afdrages i et antal lige store månedlige rater.

Ad b) Når det fremgår af købekontrakten eller af bilag, hvor meget renten udgør af de enkelte betalinger

Renter kan holdes udenfor momsgrundlaget, hvis det fremgår af købekontrakten, hvor meget renten udgør af de enkelte betalinger. Rentebeløbets størrelse kan fx fremgå af kontoudtog eller af en rentetabel, der vedlægges kontrakten. Det er ikke tilstrækkeligt, at det ud fra fx købekontrakten er muligt at beregne, hvor stor en del renten udgør af den samlede betaling, ligesom generelle rentetabeller over forskellige afviklingsformer heller ikke opfylder betingelsen for, at renterne kan holdes uden for momsgrundlaget.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.