Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

D.A.8.1.1.2.7 Kreditkøbstillæg ML § 27, stk. 2, nr. 5

Indhold

Dette afsnit beskriver, at der skal beregnes moms af kreditkøbstillæg, finansieringstillæg og lignende. Se ML § 27, stk. 2, nr. 5.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Udgangspunkt: Kreditkøbstillæg og lignende medregnes
  • Modifikation: Kontogebyrer
  • Modifikation: Oprettelsesgebyrer
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

I momsgrundlaget medregnes kreditkøbstillæg, finansieringstillæg og lignende. Se ML § 27, stk. 2, nr. 5.

Bestemmelsen er ikke en gennemførelse af en direktivbestemmelse, men blev indsat i momsloven ved lov nr. 102 af 31/3 1967.

Udgangspunkt: Kreditkøbstillæg og lignende medregnes

I momsgrundlaget medregnes som udgangspunkt kreditkøbstillæg og lignende.

Modifikation: Kontogebyrer

De kontogebyrer, som et stormagasin beregner sig for at administrere en konto med et bestemt maksimum for køb i stormagasinet, anses for at være fritaget efter ML § 13, stk. 1, nr. 11, som en finansiel ydelse. Begrundelsen er, at administration af en sådan konto kan sammenlignes med administration af en kassekredit, som er momsfri.

Administration af konti for andre virksomheder og administration af kreditsalg er imidlertid momspligtigt.

Modifikation: Oprettelsesgebyrer

Når et oprettelsesgebyr kan henføres til ydelse af lån, kan disse gebyrer ikke medregnes i momsgrundlaget efter ML § 13, stk. 1, nr. 11, litra a. Se SKM2001.456.LSR. Se TSS-cirkulære 2002-06 om genoptagelsesadgang. Se afsnit D.A.5.11.4.4 Forvaltning af egne udlån.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2001.456.LSR

Artikel 13, pkt. B, litra d), nr. 1, i 6. momsdirektiv (nu momssystemdirektivet artikel, 135, stk. 1, litra b) skal fortolkes sådan, at en leverandør af varer eller ydelser, der giver kunden henstand med betaling af prisen mod erlæggelse af renter, principielt må antages at yde et momsfrit lån i denne direktivbestemmelses forstand. Det fremgår af sag C-281/91, Muys'en De Winter's Bouwén. 

ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 11, litra a, må derfor fortolkes sådan, at en leverandørs ydelse af henstand med betaling af prisen ud over leveringstidspunktet kan anses som ydelse af et lån omfattet af fritagelsesbestemmelsen. Vederlaget for denne ydelse er altså ikke momspligtigt.

Da oprettelsesgebyret i indeværende sag måtte anses som en del af vederlaget for denne ydelse, blev gebyret anset som momsfritaget.

Der er udsendt TSS-cirkulære 2002-06 om genoptagelsesadgang

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.