Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.6.2.3.5.1.1 Leverancer til afgiftspligtige og ikke-afgiftspligtige personer

Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Skibe, luftfartøjer og tog

Regel

Med henblik på anvendelsen af artiklerne 44, 58 og 59a i momssystemdirektivet, som ændret ved direktiv 2008/8/EF, (ML (momsloven) § 16 og ML (momsloven) § 21 c (som ændret ved lov nr. 554 af 2. juni 2014)) formodes det, hvis en leverandør af teleydelser, radio- og tv-spredningstjenester eller elektronisk leverede ydelser leverer disse ydelser på et sted som f.eks. en telefonboks, en telefonkiosk, et wi-fi-hotspot, en internetcafé, en restaurant eller en hotellobby, hvor ydelsens modtagers fysiske tilstedeværelse på dette sted er nødvendig for, at den pågældende ydelse kan leveres til ham af denne leverandør, at kunden er etableret eller har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted det pågældende sted, og at ydelsen rent faktisk benyttes eller udnyttes dér. Se artikel 24a, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 1042/2013, herefter momsforordningen.

Skibe, luftfartøjer og tog

Hvis det sted, der er nævnt i momsforordningens artikel 24a, stk. 1, er om bord på et skib, et luftfartøj eller et tog, som foretager personbefordring, som finder sted inden for EU i henhold til momssystemdirektivets artikler 37 og 57 (ML (momsloven) § 14, stk. 1, nr. 4, og ML (momsloven) § 21 a, stk. 2 og 3), er det land, hvor kunden er etableret, afgangslandet for personbefordringen.

Se også

Se også afsnit

 • D.A.6.1.7 Salg ombord på skib, fly eller tog ML (momsloven) § 14, stk. 1, nr. 4
 • D.A.6.2.4 Hovedregel 1: Leverancer til afgiftspligtige personer
 • D.A.6.2.5.2 Flytning af leveringsstedet ud af Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML (momsloven) § 16, stk. 5
 • D.A.6.2.5.3 Flytning af leveringsstedet til Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML (momsloven) § 16, stk. 6
 • D.A.6.2.6.11 Teleydelser ML (momsloven) § 21 c, stk. 1 og 4
 • D.A.6.2.6.12 Radio- og tv-spredningsydelser ML (momsloven) § 21 c, stk. 1 og 5
 • D.A.6.2.7.4 Restaurant og cateringydelser ML (momsloven) § 21 a
 • D.A.6.2.8.12 Elektroniske leverede ydelser ML (momsloven) § 21 c, stk. 1 og 3
 • D.A.6.2.8.13 Diverse ydelser, der leveres til kunder uden for EU ML (momsloven) § 21 d.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.