Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.6.1.7 Salg ombord på skib, fly eller tog ML § 14, stk. 1, nr. 4

Indhold

Dette afsnit beskriver fastlæggelsen af leveringsstedet ved salg ombord på skib, fly eller tog. Se ML (momsloven) § 14, stk. 1, nr. 4.

Afsnittet indeholder:

  • Levering af varer ombord på skib, fly eller tog
  • Ophold uden for EU
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Levering af varer om bord på skib, fly eller tog

Leveringsstedet er her i landet for transaktioner, der vedrører levering af varer om bord på et skib, et fly eller et tog under den del af en personbefordring, som finder sted inden for EU, når afgangsstedet for befordringen er her i landet. Se Momssystemdirektivets artikel 37 og ML (momsloven) § 14, stk. 1, nr. 4.

Bestemmelsen kan kun anvendes på persontransport.

Ved personbefordring inden for EU forstås befordring, som foretages mellem steder beliggende i EU, og hvor befordringen ikke har ophold uden for EU mellem disse steder. Se Momssystemdirektivets artikel 37, stk. 2.

Afgangsstedet defineres som det første sted, hvor der optages passagerer inden for EU, evt. efter ophold uden for EU. Ankomststedet defineres som det sidste sted inden for EU, hvor der sættes passagerer af, som er optaget inden for EU, evt. inden ophold uden for EU. Hvis passagererne befordres tilbage igen, er en sådan tilbagebefordring en separat befordring.

Efter Momsforordningens artikel 15 er den strækning, som transportmidlet har tilbagelagt, bestemmende for, hvilken del af personbefordringen der har fundet sted inden for EU, og ikke den strækning, som hver passager har tilbagelagt.

Passage uden ophold gennem internationalt farvand/luftrum eller andre EU-landes eller tredjelandes territorialfarvand eller luftrum betyder ikke, at momspligten bortfalder.

Ved salg af varer på afgange fra Danmark skal der opkræves dansk moms hele vejen til ankomststedet.

Når det er fastslået, at leveringsstedet er her i landet, er virksomheder, der leverer varer ombord på de nævnte transporttyper, registreringspligtige i Danmark.

Eksempler

På færgeruten Ystad-Rønne skal der opkræves dansk moms hele vejen fra Rønne til Ystad og svensk moms fra Ystad til Rønne.

På en flyvning fra Rom til København med mellemlanding i Franfurt a.M. eller Hamborg, kan denne transport betragtes som én flyvning. Varesalg ombord skal dermed ske med italiensk moms hele vejen til København under forudsætning af, at der er tale om flyvninger med samme nummer (flight-number).

Ophold uden for EU

Omfattet af leveringsstedsbestemmelserne i Momssystemdirektivets artikel 37 og ML (momsloven) § 14, nr. 4, er kun befordring mellem steder beliggende i EU. Bestemmelserne omfatter derfor ikke tilfælde, hvor befordringen mellem to steder i EU har ophold uden for EU.

Ved at udelukke de tilfælde, hvor der gøres ophold uden for EU, forhindres det, at der opstår kompetencekonflikt i forhold til skatteordninger i lande uden for EU. Dette ville være aktuelt i tilfælde af levering af varer i forbindelse med, at der gøres ophold uden for EU's momsområde, hvorved en rejse, der finder sted inden for EU's momsområde, afbrydes.

Enhver levering af varer, der foretages om bord på eksempelvis et skib i forbindelse med et ophold uden for EU's momsområde, skal anses for at være foretaget uden for Momssystemdirektivets geografiske anvendelsesområde, og den momsmæssige behandling af leveringen af varer er dermed undergivet beskatningskompetencen for det tredjeland, hvor der gøres ophold.

Et skibs stop i en havn i et land uden for EU, hvorunder de rejsende, selv om det kun er kortvarigt, kan forlade skibet, udgør et ophold uden for EU's momsområde i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i Momssystemdirektivet. Se sag C-58/04, Antje Köhler.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-58/04, Antje Köhler

Et skibs stop i en havn i et land uden for EU, hvorunder de rejsende, selv om det kun er kortvarigt, kan forlade skibet, udgør et ophold uden for EU's momsråde i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i Momssystemdirektivet.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.