Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.5.8.2 Administration af fast ejendom

 Indhold

Dette afsnit handler om administration af fast ejendom, der er en momspligtig ydelse.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Eksempel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Administration af fast ejendom er momspligtig efter momslovens hovedregel om momspligtige transaktioner mod vederlag.

Administration af fast ejendom var tidligere omfattet af fritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 8. Fritagelsen for administration af fast ejendom blev ophævet den 1. januar 2011 ved lov nr. 520 af 12. juni 2009.

Eksempel

Driften af et fælles opnoteringssystem / ventelistesystem for en række boligorganisationer er en aktivitet, der anses som en momspligtig ejendomsadministration, når den der fakturerer ydelsen ikke selv ejer de lejeboliger, som det fælles opnoteringssystem relaterer sig til. Se SKM2011.426.SR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2011.426.SR

Driften af et fælles opnoteringssystem / ventelistesystem for en række boligorganisationer, er en aktivitet, der hører under begrebet ejendomsadministration, der er momspligtig.

De gebyrer, som boligsøgende skal betale for at blive opført og ajourført på ventelisten er omfattet af momsfritagelsen i ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 8, idet gebyret anses for en integreret del af udlejning af den faste ejendom, der er fritaget for moms. Det ændrer ikke på dette forhold, at ventelistesystemet administreres af en administrator og ikke af boligorganisationerne selv, idet det er boligorganisationerne der efter bekendtgørelsen om udlejning af almene boliger har ret til at opkræve gebyret, og gebyret må derfor anses for at være opkrævet af administrator på boligorganisationernes vegne.

Der skal således ikke pålægges moms på de gebyrer, der opkræves af de boligsøgende.

Administrator skal betale moms af det vederlag han modtager for at administrere ventelistesystemet for boligorganisationerne.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.