Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.5.3.2 Gamle regler og nye regler

Indhold

Dette afsnit handler om indførelse af momsfritagelse for undervisning i 1978 og den senere begrænsning af momsfritagelsen i 1994.  

Afsnittet indeholder:

  • Lov nr. 204 af 10. maj 1978
  • Lov nr. 375 af 18. maj 1994

Lov nr. 204 af 10. maj 1978

Momsfritagelse for undervisning blev indført ved § 2, stk. 3, litra c.

Momsfritagelsen omfatter den egentlige skoleundervisning. Udover skoleundervisning momsfritages også undervisning, der er givet af oplysningsforbund m.fl.. Privatundervisning i skolefag er også omfattet af afgiftsfritagelsen. Derimod bliver anden undervisning som køre-, danse- og rideskoler m.fl. momspligtig. Se bemærkningerne til lov nr. 204 af 10. maj 1978.

Ved ændringsforslaget blev det foreslået, at undtagelsen fra afgiftspligten i ML § 2, stk. 3, punkt c, også skulle omfatte undervisning i sprog, musik, legemsøvelser (gymnastik, afspænding, yoga, dans, helsesport mv.), håndarbejde (syning, strikning, vævning, broderi, fletning mv.), tegning, bogføring og maskinskrivning. Se bemærkningerne til ændringsforslaget.

Lov nr. 375 af 18. maj 1994

Der blev indført en ny momslov ved lov nr. 375 af 18/5 1994. Momsfritagelsesbestemmelserne bliver flyttet til lovens § 13.

ML (momsloven) § 2, stk. 3, litra c, bliver i ændret form til ML § 13, stk. 1, nr. 3, der svarer til den nugældende bestemmelse.

I bestemmelsen udgår eksemplificeringen af begrebet "undervisning", men aftenskoleundervisning og lignende vil være momsfritaget i samme omfang som hidtil. Der skulle som hidtil være fritagelse for undervisning i sprog, musik, legemsøvelser, håndarbejde, tegning, bogføring og maskinskrivning, som var direkte nævnt i den tidligere ML § 2, stk. 3, litra c, men ikke gentaget i den foreslåede bestemmelse. Se bemærkningerne til ML § 13, stk. 1, nr. 3.

Ved lovændringen bliver der indsat en bestemmelse om, at kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner mv., ikke længere skal være fritaget for moms.

Formålet med lovændringen er ifølge bemærkningerne at foretage en mere sammenhængende tilpasning af loven til EF-reglerne på momsområdet.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.