Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.5.2.3.3 Ydelser til arbejdsledige

Indhold

Dette afsnit præciserer, at ydelser til arbejdsledige ikke er omfattet af momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 2, om social forsorg og bistand.

Afsnittet indeholder:

  • Ydelser til arbejdsledige efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Ydelser til arbejdsledige efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Visse ydelser til arbejdsledige i form af tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er ikke omfattet af momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 2 om social forsorg og bistand.

I en konkret sag fra Skatterådet blev ydelserne udført af en selvejende institution for en kommune. Leverancerne måtte anses for dels momspligtige ydelser, dels momsfri undervisningsydelser.  Ydelserne blev leveret til kommunens ledige borgere og bestod i afklarende samtaler, vejledning, uddannelses- og træningsforløb, hjælp til jobsøgning, formidling af kontakt til arbejdsgivere og mentorfunktion. Det fremgik, at denne type ydelser efter lovgivningen på beskæftigelsesområdet kunne udføres for kommunen af private aktører. Ydelserne fandtes at have karakter af momspligtige rådgivnings- og konsulentydelser, samt momsfri undervisningsydelser, idet de havde et erhvervsmæssigt sigte og var med henblik på ordinær beskæftigelse af de ledige. Se SKM2007.335.SR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2007.407.SR

En selvejende institutions ydelser over or ledige, udført for staten og kommuner i form af visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, var ikke omfattet af momsfritagelsen vedrørende social forsorg og bistand. Leverancerne måtte anses som momspligtige rådgivnings- og konsulentydelser med det formål, at de arbejdssøgende m.fl. kunne opnå ordinær beskæftigelse.

 

SKM2007.335.SR

En selvejende institutions ydelser over for ledige, udført for en kommune i form af visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, var ikke omfattet af momsfritagelsen vedrørende social forsorg og bistand. Leverancerne måtte anses som dels momspligtige ydelser, dels momsfri undervisningsydelser.  
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.