Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.5.20.2 Definition: Investeringsguld

Hvad forstås der ved begrebet investeringsguld?

Begrebet investeringsguld er defineret direkte i momsloven i overensstemmelse med den bagvedliggende direktivbestemmelse.

Ved investeringsguld forstås:

  • Guld i form af en barre eller plade med en vægt, som accepteres af guldmarkederne, med en lødighed på mindst 995 tusindedele, uanset om guldet er repræsenteret ved værdipapirer. Barrer eller plader med en vægt på 1 g eller derunder er ikke omfattet af ordningen for investeringsguld.
  • Guldmønter, der er af en lødighed på mindst 900 tusindedele, er præget efter år 1800 og er eller har været lovligt betalingsmiddel i oprindelseslandet, og som sædvanligvis sælges til en pris, der ikke overstiger den normale markedsværdi af møntens guldindhold med mere end 80 pct. 

Ved "en vægt, der er godkendt af guldmarkederne" forstås, at guldet som minimum skal omfatter de enheder og vægte, hvormed der handles, jf.artikel 56 og bilag III i Rådets forordning (EU) nr. 282/2011, som fastsætter:

Enhed

Vægte, der forhandles

Kg

12,5/1

Gram

500/250/100/50/20/10/5/2,5/2

Ounce (1oz = 31,1035 g)

100/10/5/1/1/2/1/4

Tael (1 tael = 1,193 oz.)

10/5/1

Tola (10 tolas = 3,75 oz.)

10


Tael = en traditionel kinesisk vægtenhed. Den nominelle finhed for en tael-barre fra Hongkong er 990, men i Taiwan kan 5- og 10-tael-barrer have en finhed på 999,9.

Tola = en traditionel indisk vægtenhed for guld. Barren med den mest populære størrelse er 10 tola med en finhed på 999.

Vedrører henvisningen til "pris" og "markedsværdi" gælder dette prisen og markedsværdien den 1. april hvert år. Hvis den 1. april ikke falder på en dag, hvor disse værdier fastsættes, benyttes værdierne for den næstfølgende dag, hvor de fastsættes. 

Levering af guld, der ikke er omfattet af definitionen på investeringsguld, fordi guldet f.eks. er af en finhedsgrad på under 995 tusindedele, er momspligtig. 

Særligt om guldmønter

Guldmønter, der anvendes som lovligt betalingsmiddel, er fritaget for moms, jf. ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 11 litra d). 

Bemærk: 

Platinum nobles er lovligt betalingsmiddel på Isle of Man, men betragtes normalt som samleobjekt og er derfor ikke omfattet af fritagelsen i momslovens ML § 13, stk. 1, nr. 11, litra d.

Se artikel 45, i Rådets forordning (EU) nr. 282/2011, om at fritagelsen i Momssystemdirektivets artikel 135, stk.1, litra e, ikke finder anvendelse på platinum nobles. 

Guldmønter, som er opført på den årlige fortegnelse, som i henhold til Momssystemdirektivets artikel 345, jf. ML (momsloven) § 73a, stk. 2, offentliggøres før den 1. december hvert år i EU-tidende, skal anses for at opfylde kriterierne for at anses for investeringsguld i det år fortegnelsen gælder. Det fremgår af direktivbestemmelsen, at sådanne guldmønter ikke skal anses for omsat på grund af deres numismatiske værdi (samleobjekter), der er undtaget fra fritagelsen vedrørende finansielle ydelser. Se afsnit D.A.5.11.7.2 Transaktioner vedrørende valuta, pengesedler og mønter.

Det fremgår af artikel 57 i Rådets forordning (EU) nr. 282/2011, at med henblik på udarbejdelsen af den liste, der er omhandlet i Momssystemdirektivets artikel 345, vedrører henvisningen til "pris" og "markedsværdi" i artikel 344, stk. 1, nr. 2, prisen og markedsværdien den 1. april hvert år. Hvis den 1. april ikke falder på en dag, hvor disse værdier fastsættes, benyttes værdierne for den næstfølgende dag, hvor de fastsættes. Se afsnit D.A.5.20.1 Lovgrundlag og formål vedrørende ML (momsloven) § 73 a, stk. 1, nr. 2 og § 73 a, stk. 2.

Den årlige fortegnelse påvirker dog ikke muligheden for fra sag til sag at momsfritage salg af nyprægede eller andre guldmønter, som ikke er optaget på fortegnelsen, men som opfylder momssystemdirektivets kriterier.

Den seneste fortegnelse, som gælder for 2023, er offentliggjort den 25. november 2022 i EU-Tidende som C 448/04.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.