Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.5.19.3 Underleverandørydelser

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Underleverandører ej omfattet af momsfritagelsen
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Underleverandører ej omfattet af momsfritagelsen

Ydelser, der præsteres til gruppen af tjenesteydere, som ikke deltager i gruppen, er ikke omfattet af momsfritagelsen.

Se i denne forbindelse EF-domstolens dom i sag C-348/87 (Stichting Uitvoering Financiiele Acties (SUFA)). Sagen omhandler en stiftelse, der som mellemmand udførte tjenesteydelser for en anden stiftelse, hvis virksomhed er begrænset til, efter fradrag af omkostninger, at fordele indtægterne ved afholdte lotterier mellem de institutioner, der er tilsluttet den.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

EU-domme

C-348/87

(Stichting Uitvoering Financiiele Acties (SUFA))

Fritagelsesbestemmelsen i sjette direktivs artikel 13, punkt A, stk. 1, litra f, omfatter ikke den virksomhed, som udøves af en stiftelse, og som udelukkende består i at tilrettelægge og udøve virksomhed, der er forbundet med en anden stiftelses virksomhed, omfattet af fritagelsesbestemmelsen, uden at en af disse stiftelser er medlem af den anden.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.