Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.5.17.5 Andet salg i velgørende øjemed

Indhold

Dette afsnit beskriver omfanget af momsfritagelsen i relation til andet salg i velgørende øjemed.

Afsnittet indeholder:

  • Salg af julemærker mv.
  • Salg af mønter mv.
  • Indsamling og salg af brugte varer.

Salg af julemærker mv.

Salg af julemærker og lignende er momsfrit, hvis

  • det sker som led i en indsamling
  • det er en velgørende organisation, der står for salget
  • organisationen har anmeldt indsamlingen til politiet efter Justitsministeriets regler om offentlige indsamlinger.

Betingelsen om anmeldelse til politiet er i enkelte tilfælde fraveget i praksis.

Salg af varer i andre tilfælde kan som udgangspunkt ikke anses for momsfri indsamlingsvirksomhed. Der skal derfor altid betales moms ved salg af fx julekort, juleplatter og jubilæumsplatter, medmindre salget sker ved et velgørende arrangement, der opfylder de betingelser, der er nævnt i ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 17.

Salg af mønter mv.

Gangbare danske og udenlandske mønter, der sælges til velgørende formål, er fritaget for moms, hvis de sælges til pålydende værdi tillagt det beløb, der går til velgørende formål. Sælger/distributør har dog lov til at beregne sig en andel af salgsprisen til dækning af udgifterne ved salget, såsom annoncering og porto.

Salg, men ikke indførsel, af udenlandsk fremstillede medaljer af ædelmetal er også momsfritaget. I en konkret sag skete salget gennem pengeinstitutter, der medvirkede vederlagsfrit.

Indsamling og salg af brugte varer

Indsamling og salg af brugte varer af ringe værdi, der foretages af velgørende foreninger m.fl., fritages også for moms efter forudgående ansøgning til told- og skatteforvaltningen.

Det er en betingelse for at få momsfritagelse, at salget udelukkende sker til virksomheder, der er registrerede efter ML (momsloven) §§ 47, 49, 51 eller 51 a, og at den velgørende forening m.fl. ikke i øvrigt driver virksomhed, der er registreringspligtig efter ML (momsloven) § 47.

Ved vurderingen heraf ses bort fra

  • eventuel lejlighedsvis registrering for enkeltstående arrangementer
  • eventuel registrering for salg af reklameydelser, fx ved udgivelse af et foreningsblad
  • registrering for cafeteria/kioskvirksomhed.

Fritagelsen omfatter fx salg af aviser, flasker, metal mv. Fritagelse kan ske, selv om salget sker løbende.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.