Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.5.17.3 Arrangementets varighed

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Krav til varighed
  • Ingen mulighed for en løbende fritagelse
  • Mulighed for dispensation
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Krav til varighed

Der kan gives tilladelse til afgiftsfritagelse til følgende arrangementer:

  • Et månedligt arrangement af op til tre dages varighed
  • Et årligt arrangement af op til 14 dages varighed, eller to arrangementer af op til otte dages varighed
  • Ensartede, sammenhængende arrangementer, der afholdes én gang årligt over enkelte dage, i flere på hinanden følgende uger eller måneder, med en samlet varighed på ikke over 14 dage.

Se momsbekendtgørelsen § 1.

Reglerne kan kombineres således, at der eksempelvis kan gives fritagelse for 2 månedlige arrangementer af 3 dages varighed og 1 årligt arrangement på 6 dage. Der kan dog højst gives fritagelse for i alt 12 arrangementer om året. En landsdækkende forening med et antal lokalforeninger kan eksempelvis godt samlet set fritages for flere arrangementer end 12, hvorimod den enkelte lokalforening kun kan fritages for 12 arrangementer.

Kun den tid, hvor de momspligtige aktiviteter foregår, regnes med ved beregningen af varigheden. Ved fx udgivelse og salg af en bog, er det derfor kun den periode, hvor bogen reelt udbydes til salg, der skal medregnes.

Ingen mulighed for en løbende fritagelse

Reglerne medfører, at der ikke - uanset brugen af overskuddet - kan gives fritagelse for løbende salg, fx fra permanente butikker, loppemarkeder, bogsalg og lignende. Se dog afsnit D.A.5.18 om genbrugsbutikker.

Mulighed for dispensation

Der er mulighed for at give tilladelse til, at den tidsmæssige begrænsning af velgørende arrangementer kan overskrides, hvis særlige omstændigheder taler for det.

Som eksempler på velgørende arrangementer, hvor der kan gives tilladelse til, at tidsperioderne overskrides, kan nævnes Dansk Blindesamfunds salg af julebladet "Blindes Jul" og Danidas salg af "Børnenes Ulandskalender" op til jul, der begge har været momsfritaget i mange år, selvom arrangementet tidsmæssigt har rakt ud over bestemmelsen i momsbekendtgørelsens § 1, stk. 1. Se SKM2002.504.TSS og SKM2001.256.TSS.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere
kommentarer

Landsskatteretsafgørelser

SKM2021.368.LSR

Sagen angik en forening, som med henvisning til momsbekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 1, havde fået afslag på afgiftsfritagelse for to koncerter, da koncerterne blev afholdt i samme måned.  

Landsskatteretten bemærkede, at det ikke var udtrykkeligt bestemt i momsbekendtgørelsens § 1, at tilladelse til afgiftsfritagelse for afholdelse af velgørende arrangementer, der - som det var tilfældet for begge foreningens koncerter i 2017 - ikke oversteg 3 dages varighed, alene kunne meddeles efter § 1, stk. 1, nr. 1, ligesom almindelige fortolkningsprincippet heller ikke kunne føre til dette resultat. 

Henset til, at der i henhold til momsbekendtgørelsens § 1. stk. 1. punkt 2), 2. led, kan gives afgiftsfritagelse for afholdelse af to årlige arrangementer af op til 8 dages varighed, fandt Landsskatteretten, at der med henvisning til denne bestemmelse kunne gives tilladelse også til koncert nr. 2, selvom denne blev afholdt i samme måned som koncert nr. 1.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.