Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.5.11.2.4 Underleverandører af biydelser

Indhold

Dette afsnit indeholder rækkevidden af momsfritagelsen for underleverandører af biydelser.

Afsnittet indeholder:

  • Omfanget af momsfritagelsen i forhold til underleverandører
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Omfanget af momsfritagelsen i forhold til underleverandører

Det forhold, at en finansiel tjenesteyder (pengeinstitutter mv.) kan fakturere biydelser momsfrit til sin kunde medfører ikke, at en underleverandør tilsvarende kan levere ydelserne til den finansielle tjenesteyder uden at pålægge moms. Det vil sige, at når den finansielle tjenesteyder vælger at outsource biydelserne til en underleverandør, så skal underleverandøren som udgangspunkt lægge moms på ydelserne, fordi underleverandøren ikke leverer den momsfritagne hovedydelse.

Underleverandøren kan dog under særlige omstændigheder undlade at lægge moms på vederlaget for ydelser til den finansielle tjenesteyder, hvis underleverandørens ydelser set under ét udgør en særskilt enhed, der opfylder de specifikke og væsentlige funktioner for en af de ydelser, der er momsfri efter ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 11. Se EF-domstolens sag C-2/95, SDC.

Underleverandøren kan derudover undlade at lægge moms på ydelser, der efter en konkret vurdering må anses for biydelser til den momsfrie ydelse leveret af underleverandøren selv.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-2/95, SDC

Levering af ydelser fra datacentral. En betingelse for, at de ydelser, som en datacentral leverer, kan betegnes som momsfritagne transaktioner, er, at ydelserne set under ét udgør en særskilt helhed, der opfylder de specifikke og væsentlige funktioner for en momsfritaget ydelse. Der skal skelnes mellem den fritagne tjenesteydelse og den blotte levering af en faktisk eller teknisk tjenesteydelse, f.eks. at et databehandlingssystem bliver stillet til rådighed for et pengeinstitut.

Skatterådet

SKM2011.558.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at en advokats ydelse med udarbejdelse af gældsbreve og pantebreve er momsfri, når advokaten ikke selv yder, formidler eller forhandler lånet eller sikkerheds- og garantistillelsen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.