Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.5.10.5 Ydelser, som leveres "i forbindelse med" forsikringsvirksomhed

Indhold

Dette afsnit beskriver omfanget af momsfritagelsen af ydelser, som leveres "i forbindelse med" forsikringsvirksomhed.

Afsnittet indeholder

 • Definition: Leveret "i forbindelse med forsikringsvirksomhed" af forsikringsmæglere- og formidlere
 • Eksempler på ydelser, som leveres af forsikringsmæglere- og formidlere "i forbindelse med" forsikringsvirksomhed
 • Forsikringsselskabers salg af kreditgodkendelser
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Indholdet af bestemmelsen i ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 10, er i vidt omfang fastlagt i praksis.

Se også

Se også:

Definition: Leveret "i forbindelse med forsikringsvirksomhed" af forsikringsmæglere- og formidlere

En ydelse anses for leveret "i forbindelse med" forsikringsvirksomhed, når der er tale om tjenesteydelser i forbindelse med transaktioner, der vedrører overdragelse af en nærmere afgrænset risiko.

Eksempler på ydelser, som leveres af forsikringsmæglere- og formidlere "i forbindelse med" forsikringsvirksomhed

Her ses en række eksempler på ydelser, der kan anses for leveret "i forbindelse med" forsikringsvirksomhed:

 • Anvisning af forsikring til forsikringsselskaber mod et vederlag
 • Undersøgelse af såvel dæknings- som placeringsmuligheder for klienter på det internationale marked
 • Risikoanalyse, dvs. at kundens virksomhed gennemgås for hvilke risici, kunden løber med henblik på at afdække kundens forsikringsmæssige behov
 • Analyse af eksisterende dækning, dvs. gennemgang af eksisterende policemasse for at afdække, om kundens behov er dækket, samt påvise eventuelle mangler eller overdækning
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale, dvs. det grundlag hvorpå der indhentes eller modtages tilbud om forsikringsaftaler
 • Foreståelse af forsikringslicitation
 • Vurdering af indkomne tilbud og udarbejdelse af sammenligningsgrundlag
 • Placering/indgåelse af forsikringsaftaler, herunder bistand til kunden ved dennes møder med forsikringsselskaberne.

Forsikringsselskabers salg af kreditgodkendelser

Salg af kreditgodkendelser i forbindelse med tegning af kreditforsikringer behandles momsmæssigt som kreditforsikringen og er derfor momsfri. Se SKM2005.247.LSR. 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2005.247.LSR

Et forsikringsselskabs gebyrer opkrævet i forbindelse med kreditgodkendelse m.v. af forsikringskunderne blev anset for momsfritagne vederlag.

Kreditgodkendelsen blev anset for en biydelse til kreditforsikringen, se afsnit D.A.4.1.6.2 Hovedydelse og en eller flere biydelser.

Skatterådet

SKM2022.506.SR

Spørger har indgået aftale med et livsforsikringsselskab om Spørgers formidling af pensionsprodukter ved henvisning af pensions- og forsikringsemner til livsforsikringsselskabet og løbende tilpasning af produkterne. I tilknytning til pensionsopsparingsprodukterne tilbyder Livsforsikringsselskabet risikoafdækninger og tillægsprodukter i form af forskellige forsikringsordninger.

Spørger skal varetage formidling af de pågældende produkter, rådgivning og behovsafdækning ved formidlingen og løbende tilpasninger af dækninger.

Skatterådet bekræftede, at Spørgers formidling af livsforsikringsselskabets risiko- og tillægsprodukter er momsfritaget efter ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 10.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.