Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.4.6.3 Konkurrenceforvridning

Sammenhæng med momsrefusionsordningen

Bestemmelsen i ML § 9 indebærer, isoleret betragtet, at der sker en konkurrenceforvridning i forhold til private leverandører.

Hvis en kommunal skole eksempelvis køber mad hos et kommunalt plejehjem i samme kommune, skal der ikke beregnes moms af leverancen. Hvis den kommunale skole i stedet køber maden hos en privat leverandør, skal der derimod betales moms.

Bestemmelsen i ML § 9 skal imidlertid ses i sammenhæng med den momsrefusionsordning, der følger af lov nr. 497 af 7. juni 2006. Denne ordning bliver administreret af Indenrigs- og boligministeriet, og betyder, at kommuner og regioner får refunderet den moms, som kommunen eller regionen har betalt ved indkøb af varer og ydelser.

I ovennævnte eksempel betyder momsrefusionsordningen, at den moms, som den kommunale skole har betalt ved køb af mad hos en privat leverandør, bliver refunderet. Denne leverance er derfor momsmæssigt ligestillet med en leverance fra det kommunale plejehjem, der finder sted uden beregning af moms.

Statsinstitutioner mv. får også momsrefusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms. Se § 35.12 i finansloven.

Bestemmelsen i ML § 9 er derfor neutral set i konkurrencemæssigt perspektiv.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.